Sökning: "oslobodjenje sarajevo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden oslobodjenje sarajevo.

  1. 1. Medieraporteringen om Markalemassaker : En komparativ analys av New York Times, DN:s och Oslobodjenjes

    Magister-uppsats, Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Azra Juzbasic; [2005]
    Nyckelord :Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medierapportering; komparativ analys; konstruktivism; krigsjournalistik; kritisk diksursanalys; DN; New York Times; Oslobodjenje; Markalemassakern;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att se om det finns likheter och skillnader mellan Oslobodjenjes, DN:s och New York Times rapportering om massakern som inträffade den 5 februari 1994 på Markalemarknaden i centrala Sarajevo. Syftet är också att se hur journalister från de tre tidningarna förhåller sig till händelsen och de inblandade aktörerna. LÄS MER