Sökning: "osymmetriska komponenter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden osymmetriska komponenter.

 1. 1. Jordfelssimulering och modell-validering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Hällsten; [2015]
  Nyckelord :PSCAD; power system simulation; medium voltage; arc suppression coil; ground faults; asymmetrical components; PSCAD; nätsimulering; mellanspänningsnät; impedansjordning; jordslutningar; osymmetriska komponenter; snedavstämda nät.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Eldistribution på avdelningen Kontroll och Skydd med målsättningen att utforma och utvärdera en nätmodell avsedd för jordslutningssimuleringar i PSCAD. Ombyggnationen från luftledningar till markkablar har medfört att kapacitansen i distributionsnätet ökat, vilket ställer högre krav på jordfelsutrustning och på nätanalyser för att kunna försäkra att en säkerställd frånkoppling kan ske enligt de myndighetskrav som föreligger. LÄS MER

 2. 2. Ömsesidig koppling mellan parallellgående friledningar

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Gustav Orrevad; [2015]
  Nyckelord :Overhead Power Line; self-inductance; mutual inductance; symmetrical components; positive sequence impedance; zero sequence impedance; short circuit to earth; inductance; induction.; Friledning; Själv- och ömsesidig impedans; symmetriska komponenter; plusföljdsimpedans; nollföljdsimpedans; jordfel; induktans; induktion.;

  Sammanfattning : Parallellgående kraftledningar inducerar spänning i varandra som i sin tur driver en ström. I denna rapport utreds hur osymmetriska kortslut-ningar på en kraftledning påverkar strömmen i en parallellgående kraft-ledning på grund av ömsesidig induktion och vilka faror inducerad spän-ning och den av inducerade spänningen drivna strömmen kan leda till, ur hänsyn till leveranssäkerhet samt underhållsarbetare på parallell kraft-ledning. LÄS MER