Sökning: "osynlig kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden osynlig kunskap.

 1. 1. “När du är märkt med epilepsi, stängs alla dörrar” : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med epilepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Larsson Hammarlund; Oliwer Lappalainen Rollert; [2020]
  Nyckelord :epilepsi; upplevelser; leva med; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen. Epilepsi yttrar sig genom olika former av anfall som kan innebära kramper, medvetslöshet, muskelryckningar, utöver det är sjukdomen många gånger helt osynlig. LÄS MER

 2. 2. Playing in a World of Voices

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Saga Långdal; Linda Sjöquist; [2020]
  Nyckelord :Interactive Storytelling; Voice Design; Research through Design; Narrative; Design Fiction; Interactive Experience; Immersion;

  Sammanfattning : In this Bachelor thesis we navigate the ample world of vocal storytelling. Stories are told in all types of media today, but it all started with voices and narrative—from when poetry was sung and theatrical performances such as opera were amongst the most popular and beloved arts. LÄS MER

 3. 3. De osynliga flickorna : En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jill Hansen; Mattias Jakobsen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor; inkluderande lärmiljö; genusteori; samverkan; styrkedjan; vetenskaplighet; beprövad erfarenhet; formulerings- och realiseringsarena;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av erkännande - En fallstudie av bemötandet av vårdpersonal på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linda Olsson; Arbana Fazliu; [2019]
  Nyckelord :Erkännande; missaktning; vårdpersonal; äldreboende; arbetsmiljö; bemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vid studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hälso- sjukvård- och omsorgssektorn har Arbetsmiljöverket identifierat brister i kommunikationen på arbetsplatserna, brister i kunskap om arbetsmiljöfrågor och höga stressnivåer. Syftet med den här studien är att undersöka hur undersköterskor och vårdbiträden på ett äldreboende upplever hur de blir bemötta på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. LÄS MER