Sökning: "osynliggörande"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet osynliggörande.

 1. 1. En jämställd historieundervisning : Hur lärare framställer kvinnan i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där lärares framställning av kvinnan i historieundervisning undersöks. Utifrån sättet på vilket kvinnan framställs diskuteras huruvida jämställd historieundervisningen kan sägas vara. Studien har utförts genom semistrukturerade lärarintervjuer med fyra stycken lärare. LÄS MER

 2. 2. Fetischism, läggning och lag : En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :David Nilsson-Jatko; [2020]
  Nyckelord :Fetishism; fetish; fetishists; law; legislation; sexuality; preference; orientation; sexual orientation; sexual disposition; queer; queer theory; gender studies; gender and queer studies; sexual minorities; sexology; fetishism studies; fetish studies; normativity; heteronormativity; lgbtq; visibility; erasure; sex orientation norm; Fetischism; fetisch; fetischister; lag; lagstiftning; diskrimineringslag; diskrimineringslagstiftning; sexualitet; preferens; sexuell preferens; läggning; sexuell läggning; orientering; sexuell orientering; queer; queerteori; genusvetenskap; sexuella minoriteter; sexologi; begär; fetischismforskning; fetischforskning; heteronorm; hbtq; synlighet; osynliggörande; erasure; normkritik; könsorienteringsnorm; könsorienteringsnormen;

  Sammanfattning : Fetischister är en sexuell minoritet vars sexualitet karaktäriseras av en inriktning mot någon sak, något annat än kön. Svensk lagstiftning kommunicerar en normerande bild av att endast sexualiteter riktade mot kön kan vara grundläggande och utgöra en persons sexuella läggning, övriga tillskrivs att vara sexuella beteenden med svaga konstitutiva kopplingar. LÄS MER

 3. 3. HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; [2019]
  Nyckelord :hbtq; lgbt; queer; gay; homo; bi; trans; sexualitet; sexuality; genus; gender; religion; religionskunskap; grundskolan; normer; undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker på vilket sätt HBTQ-personer synliggörs och representeras inom religionskunskapsämnet i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig dels till elever i högstadiet samt till ämneslärare i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. "Arbetare måste arbeta." - En studie om hur ojämlikhet organiseras inom den kommunala hemtjänsten

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :El Häkkinen; [2019]
  Nyckelord :ojämlikhet; ojämlikhetsregim; organisering; kön genus; sexualitet; klass; ras etnicitet; intersektionalitet; hemtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka organiseringsprocesser inom den kommunala förvaltningen som konstruerar och reproducerar ojämlikhet. Frågeställningen om hur ojämlikhet konstrueras och reproduceras i organiseringen av den kommunala hemtjänsten undersöks med utgångpunkt i betydelsen av kön/genus, sexualitet, klass och ”ras”/etnicitet. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur socialsekreteraren lyfter fram barnets perspektiv i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Karlsson; Sarah Björk De Farfalla; [2019]
  Nyckelord :Opacifying; Children´s perspective; social work; investigation; discretionary power.; Osynliggörande; barns perspektiv; socialt arbete; utredning; diskretionär makt; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to find out if social workers are opacifying children in children investigations. We wanted to get knowledge about, how social workers make children visible in the investigation by allowing their voices to be heard. The data for the study was collected from six interviews in the south of Sweden. LÄS MER