Sökning: "otydlighet i yrkesrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden otydlighet i yrkesrollen.

 1. 1. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av delegerat HR-arbete : En kvalitativ studie av svenska mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edith Göransson; Madeleine Ryan; [2019]
  Nyckelord :HR; HRM; mellanchefer; samarbete; stöd; psykologi; otydlighet i yrkesrollen; tidsbrist; bristande verktyg;

  Sammanfattning : Personalarbetet har på senare år genomgått förändringar som innebär att personalansvaret inte längre enbart anses tillhöra en organisations HR-avdelning, utan även mellanchefer eftersom deras centrala position anses vara av stor betydelse för HR-arbetets effektivitet. Syftet med studien var således att undersöka hur svenska mellanchefer upplever sin utökade yrkesroll och om upplevelserna av att också behöva ta sig an vissa delegerade HR-uppgifter stämmer överens med vad tidigare internationella studier har visat. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 4. 4. Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mina Alsawadi; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitekt; yrkesroll; landskapsarkitektstudenter; häfte; mångfald; reflektion; landskapsarkitektutbildning; yrkesutövande;

  Sammanfattning : Bland många landskapsarkitektstudenter råder det en otydlighet kopplad till yrkesrollen. Studenter behöver ta del av olika resonemang kring landskapsarkitektens yrkesroll för att göra sig en egen, tydlig bild av denna. LÄS MER

 5. 5. Syns jag så finns jag En kvalitativ och kvantitativ uppsats om sjukhuskuratorns upplevelser av sin yrkesidentitet, yrkesroll och status i en naturvetenskaplig värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Engberg; Thomas Englund; [2015-06-26]
  Nyckelord :Sjukhuskurator; yrkesidentitet; legitimation; socialt arbete i hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : 82 stycken personer motsvarar det totala antalet sjukhuskuratorer som arbetar medsomatisk vård på de Sahlgrenska sjukhusen. Uppsatsens respondenter motsvarar cirka58 % av dessa.47 stycken sjukhuskuratorer har via en enkät besvarat frågor gällande sinaupplevelser av sin yrkesidentitet, yrkesroll samt status i en naturvetenskaplig kontext. LÄS MER