Sökning: "otydligt budskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden otydligt budskap.

 1. 1. Att använda storytelling i reklamfilm - bra eller dåligt? : Unga konsumenters uppfattning av reklamfilm med storytelling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; Rebecca Parwén; [2018]
  Nyckelord :Marketing; consumer; commercial; storytelling; consumer perception; Marknadsföring; konsument; reklamfilm; storytelling; konsumentuppfattning;

  Sammanfattning : Storytelling är ett sätt att utforma reklam på där en historia berättas i syfte att förbättra konsumenters uppfattning av ett företag eller varumärke. Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge sina konsumenter en upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Catarina Sjödén; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; avundsjuka; otydlighet; konflikt; okunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom barnhälsovården : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa Heimer; [2011]
  Nyckelord :Child Health Services; alcohol; prevention; parents; experience; barnhälsovård; alkohol; prevention; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtionen i Sverige är idag högre än för 100 år sedan. Många barn växer upp i familjer med vuxna som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. En hög alkoholkonsumtion hos föräldrarna kan påverka barnen negativt. LÄS MER

 4. 4. Tydlig eller Otydlig reklam - Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sellgren; Anna Tjellander; Sofia Sandahl; [2008]
  Nyckelord :otydlig reklam; traditionell reklam; uppmärksamhet; budskap; attityd; gerillamarknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda om konsumenter orkar och vill ta del av ett budskap som är otydligt och som till en början är svårt att förstå. Den övervägande uppfattningen hos ämneskunniga är att dagens konsumenter behöver stimuleras av reklam som innebär något som kan liknas vid en upplevelse och som består av något mer än bara tydlig information. LÄS MER

 5. 5. Hur kan föreningen Kopparberg/Göteborg FC utveckla sin marknadskommunikation mot målgruppen tjejer 8-16 år?  : Undersökning av en elitförenings arbete med marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Ek; Per Broberg; [2005]
  Nyckelord :marknadsföring; idrott; förening; event;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att göra en målgruppundersökning samt att utifrån den utveckla föreningens arbete med marknadskommunikation mot den aktuella målgruppen. En förbättrad kommunikation med målgruppen skall förhoppningsvis leda till ökat intresse och större publik på hemmamatcherna. LÄS MER