Sökning: "outdoor enviroments"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden outdoor enviroments.

 1. 1. Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i barns språkutveckling : En intervjustudie om utemiljöns möjligheter att locka till lek som främjar den språklig utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanna Tillström; [2019]
  Nyckelord :Preeschool; play; language development; outdoor enviroments; preeschool teachers role in play; Förskola; lek; språkutveckling; utemiljö; förskollärarens lekroll;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language development among the children. Focus lays on both the things that happen in the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach childrens play to promote the language development. LÄS MER

 2. 2. En F-6 skola på Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amy Ekblom Bickham; [2018]
  Nyckelord :Mälarängen; Grundskola; F-6;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är skolan en plats där elever får chansen att lära sig, trivas och växa som individer. Samtidigt är bristande motivation bland studenter ett ökande fenomen. I det här projektet har jag utformat en skola som syftar till att hjälpa och motivera eleverna. LÄS MER

 3. 3. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Smedbro; [2017]
  Nyckelord :gröna utemiljöer; psykiatrivården; psykisk ohälsa; psykiska störningar; miljöpsykologi; vårdmiljöer; Östra Sjukhusets heldygnsvård;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gröna utemiljöers betydelse i anslutning till psykiatrivården och hur de kan påverka psykisk ohälsa som behandlas och diagnostiseras inom den typen av vård. Uppsatsen är en litteraturstudie som är kompletterad med erfarenheter från White Arkitekters projekt med Östra sjukhusets heldygnsvård. LÄS MER

 4. 4. Utevistelse på förskolan : Barns tankar om att vara ute på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Carina Dahlberg; [2008]
  Nyckelord :Learning; Outdoor enviroment; Preschool; Progress.; Förskola; Lärande; Utemiljö; Utveckling.;

  Sammanfattning : För att ta reda på hur barn tänker om att vara ute på förskolan har jag gjort observationer och intervjuer med barn i ålder 3-5 år, på tre förskolor i en och samma kommun. Utemiljön på förskolorna är likartad, det som skiljer förskolorna åt är den pedagogiska inriktningen. LÄS MER