Sökning: "outdoor gym"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden outdoor gym.

 1. 1. Planerad fysisk aktivitet i förskolan. : En kvalitativ studie om förskollärares syn och arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mathilda Isaksson; Anna Westerholm; [2020]
  Nyckelord :Planned physical activity; work climate; preschool; environment; preschool teacher.; Planerad fysisk aktivitet; arbetsklimat; förskola; miljö; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa fyra förskollärares syn på planerad fysisk aktivitet och hur dederas beskriver att de arbetar e med det i förskolan. Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet och dessa är: hur ser förskollärarna på begreppet planerad fysisk aktivitet, hur beskriver förskollärarna att de använder planerad fysisk aktivitet samt vilken påverkan upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet kan ha på arbetsklimatet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Är Karlstads kommuns utomhusgym jämställda? : En intervju- och observationsstudie som undersöker av vem och hur Karlstads kommuns utomhusgym används

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :equality; municipal financial support; physical activity; public health; outdoor gym; kommunalt bidrag; folkhälsa; fysisk aktivitet; jämställdhet; utomhusgym;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa, och svenskarnas hälsa blir allt sämre. Karlstads kommuns mål är att alla kommuninvånare ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor, och ger därför stöd till spontanidrotten. Kommunen har även som mål att vara en av landets mest jämställda kommuner. LÄS MER

 3. 3. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; [2018]
  Nyckelord :kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; rekreation; platsteori; sorgearbete;

  Sammanfattning : Kyrkogårdar och begravningsplatser i städerna står folktomma. De är stora grönområden med potential att fungera för sociala och hälsofrämjande aktiviteter, trots detta utnyttjas platserna nästintill enbart av besökare som kommer dit för att sörja och minnas. Samtidigt som detta sker, tilltar behovet av grönytor i städerna. LÄS MER

 4. 4. Kombinerad sim- och sporthall i söderort

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Granholm; [2017]
  Nyckelord :Architecture; Stockholm; Hägersten; Västertorp; Mellanbergsparken; park; urban; public; city; swimming hall; swimming; pool; sports center; fitness center; gym; public; Arkitektur; Stockholm; Hägersten; Västertorp; Mellanbergsparken; park; urban; stad; publik; offentlig; simhall; badhus; bad; simning; pool; bassäng; sporthall; gym;

  Sammanfattning : I dalsänkan mellan Västertorp och Hägerstensåsen i södra Stockholm ligger Mellanbergsparken. Det är ett långsträckt naturområde med stora naturliga variationer i topografi och landskap. Området domineras av den högresta och branta åsen, vilken löper längs hela parkens norra sida. LÄS MER

 5. 5. Jämställd gestaltning : analys och design för Sibbarps aktivitetsyta

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Brodin; [2016]
  Nyckelord :aktivitetsyta; genus; jämställd design; jämställd gestaltning; jämställd planering; kulturgeografi; landskapsarkitektur; performativitet; performativt stadsliv; stadsplanering;

  Sammanfattning : De senaste åren har allt fler börjat intressera sig för jämställdhetsfrågor inom stadsplanering och medborgardialoger. Något som fått särskild uppmärksamhet i Malmö är bristen på jämställda aktivitetsytor, där killar och tjejer på lika villkor kan engagera sig i fysisk aktivitet. LÄS MER