Sökning: "outdoor pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden outdoor pedagogy.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemin och förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om möjligheter och begränsningar för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet under coronapandemin

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Cristina Pires Hagman; [2021]
  Nyckelord :Quality; pedagogy; children; development; teacher; frame factors; Coronavirus pandemic;

  Sammanfattning : The objective of my study is to contribute with knowledge of how the Coronavirus pandemics may have bestowed restrictions, or alternatively, possibilities for the learning, development, and well-being of the children in the selected preschool unit which this study targets. In it, I identify how the teachers in this preschool unit interpret and approach the frame factors that are determined outside the teaching processes and how those frames are perceived as opportunities or limitations for the preschool quality in terms of attained goals as set out in national preschool educational curriculum – both before and during the pandemics. LÄS MER

 3. 3. Varför(inte) utomhuspedagogik? : Tio lärares syn på utomhuspedagogikens fördelar och utmaningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Rådh; Julia Thorell; [2021]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; kunskapsutveckling; praktisk undervisning; fördelar och hinder;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten handlar om utomhuspedagogikens fördelar och hinder. Åtta forskningsartiklar har studerats för att söka svar på frågan; Vilka är fördelarna med utomhuspedagogik när det gäller elevers kunskapsutveckling? Syftet med kunskapsöversikten är att samla och analysera tidigare forskningsresultat rörande utomhuspedagogikens påverkan på elevers kunskapsutveckling, i de naturorienterande ämnena i Sverige, Storbritannien och USA. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på utomhuspedagogik i naturkunskap : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Poulsen; Daniella Spring; [2021]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; naturkunskap; grundskolan; lärarperspektiv; naturvetenskapsundervisning;

  Sammanfattning : Undervisningens syfte i naturkunskap är att ge eleverna förståelse för sig själva och omvärlden de lever i (LGR11 rev. 2019). Vår skyldighet som blivande lärare är att se till att alla elever lyckas, därför ligger det i vårt intresse att hitta samt tillämpa arbetssätt som främjar undervisningen i ämnet. LÄS MER

 5. 5. "Idag blir det 11a manna i friluftsliv" : En kvalitativ studie om friluftslivundervisning på svenska högstadieskolor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Natalie Eriksson; Fredrik Holm; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor life teaching; place-responsive pedagogy; friluftsliv; friluftslivsundervisning; platsresponsiv pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka vad som ligger till grund för hur lärare i idrott och hälsa (åk 7-9) väljer ut sitt innehåll, organiserar sin undervisning samt vad de värderar som kunskap i friluftsliv i skolan. Studien avser besvara följande frågeställningar: · Hur väljer lärare ut sitt innehåll i friluftsliv i skolan? · Hur organiserar lärare undervisningen i friluftsliv i skolan? · Vad värderar lärare som viktig kunskap i friluftsliv i skolan?   Metod Sex högstadielärare i idrott och hälsa (tre kvinnor och tre män) intervjuades mellan 25-35 minuter genom semistrukturerade intervjuer via ett digitalt mötesrum. LÄS MER