Sökning: "outdoor recreation"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden outdoor recreation.

 1. 1. Accessibility to social utilities within urban green space. A method-developing thesis.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Wedberg; [2019-10-08]
  Nyckelord :accessibility; urban green space; sociotope; social utility; cultural ecosystem services; outdoor recreation; GIS; noise pollution; mobility; proximity; public health;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop a methodological framework for analyzing the accessibility to potential social utility environments within urban green spaces from a broad population spectrum within a weekday context. The thesis departs with a scientific literature review, which investigates what types of social utilities urban green spaces potentially can provide to an urban population and what kind of attributes that are important for each utility. LÄS MER

 2. 2. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Nyckelord :leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. LÄS MER

 3. 3. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marja Berg; [2019]
  Nyckelord :barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Närhet till naturen och vikten av detta : En fallstudie i Nordmalings kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sofia Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Recreation; Nature; Community planning; The importance of nature; Public health;

  Sammanfattning : The proximity to nature and the importance of this A case study in Nordmalings municipality Sofia Lundqvist, Department of Geography, Umeå university, Sweden ABSTRACT In this case study, the purpose was to clarify how the prioritization of population's proximity to the natural landscape is realized in community planning. This has been done through a literature study, observations at selected affected places and personal communication. LÄS MER

 5. 5. Urbana skolgårdar med god ljudmiljö : Akustiska aspekter på skolgårdens design och funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Leidholdt; [2019]
  Nyckelord :schoolyard; acoustics; sound design; CATT-Acoustic; outdoor classroom; skolgård; akustik; utomhusmiljö; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Barn förväntas kunna leka, vila och lära sig på skolgården, men ljudnivåerna är ofta höga. Det ger upphov till frågan om ljudmiljön på skolgårdar ligger på lämpliga nivåer för dessa tre aktiviteter och hur den kan anpassas. LÄS MER