Sökning: "outsiders"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet outsiders.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Det dolda genusperspektivet : En kvalitativ intervjustudie med sex socialarbetare om normer kring genus, sexuellt beteende och försäljning av sex

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriella Engström; Ana Gostovic; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Norms; Sexual behavior; Sale of sex; The Care of Young Persons Act LVU . Ungdomar; Normer; Sexuellt beteende; Försäljning av sex; Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU .; Social Sciences;

  Sammanfattning : When we look into adolescents sexual behavior and selling of sex, we can see that there has been a greater interest for girls than for boys. We can also see historically that there has been a normative difference and that the subject is not examined in a greater extend. LÄS MER

 3. 3. Har covid-19 påverkat Sveriges nation branding? : En kvalitativ studie om mottagarens upplevelse av Sveriges sammanlagda krishantering av covid-19 och dess påverkan på Sveriges nation branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Rutgersson; Sayna Oveisikian; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis management; Crisis communication; Nation branding; Perceptions and Ideal types.; Covid-19; Krishantering; Kriskommunikation; Nation Branding; Uppfattning och Idealtyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om forskningsfälten kriskommunikation och nation branding. Vi intresserar oss för att undersöka mottagarens upplevelse av Sveriges hantering av covid-19 och om det kan komma att förändra människors uppfattningar om Sverige som nation och varumärke. LÄS MER

 4. 4. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 5. 5. DEN OSYNLIGA ARBETARKLASSEN En statistisk undersökning om hur anställningstrygghet och fackligt engagemang påverkar stödet till Socialdemokraterna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nike Norin; [2020-09-01]
  Nyckelord :Insider; Outsider; Arbetsmarknad; Fackförbund; Socialdemokraterna; Klassröstning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera arbetsmarknadens uppdelning i insiders och outsiders, och hur denna uppdelning påverkar stödet till Socialdemokraterna. Arbetsmarknadens strävan efter flexibilitet har givit upphov till en stor grupp med trygga anställningsformer, insiders, och en mindre grupp med otrygga anställningar – outsiders. LÄS MER