Sökning: "outtalade kravet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden outtalade kravet.

 1. 1. Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar och upplevelser om digitalisering i vuxenutbildningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anette Skoglund; [2018]
  Nyckelord :digital competence; teachers´s experiences; further education; time; phenomenography; digital kompetens; lärares upplevelser; fortbildning; tid; fenomenografi;

  Sammanfattning : Fokus i denna magisteruppsats har varit lärares uppfattningar kring Skolverkets krav (2017), gällande utökad digitalisering i undervisningen, vilket i sin tur kräver utökade digitala kunskaper hos lärarna. I form av en intervjuguide har kvalitativa intervjuer genomförts på en kommunal vuxenutbildning i Västra Götaland. LÄS MER

 2. 2. Som ringar på vattnet... : en studie om ansvar i det senmoderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Malin Löfvenius; [2010]
  Nyckelord :senmodernitet; individualism; ansvar; självidentitet; hermeneutik;

  Sammanfattning : En av de viktigaste utvecklingstendenserna i det senmoderna samhället är en mycket långt gången individualisering. Denna utveckling tycks å ena sidan ha medfört en hög grad frihet och självbestämmande men den har å andra sidan också kritiserats för att leda till en kollektiv flykt från ansvar. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagarens lojalitetsplikt : Informell och formell lojalitet under ett anställningsförhållande

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Ida Bergström; [2008]
  Nyckelord :Arbetsgivare; arbetstagare; anställningsavtal; lojalitetsplikt; formell lojalitet; informell lojalitet;

  Sammanfattning : Vad gäller lojalitetskrav i anställningen så finns det inga uttryckliga lagregler. Anledningen till att lojalitetskravet finns och ingår som en viktig del mellan parterna och anställningsavtalet kan dock konstateras. LÄS MER