Sökning: "overall heat transfer coefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden overall heat transfer coefficient.

 1. 1. Performance Testing of a MobileThermal Energy Storage System

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Marion Maurel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Europa utgör industrisektorn 31% av den globala efterfrågan på energi och bland detta går 20 till 50% avden totala energiinmatningen förlorad när värme släpps ut i atmosfären. Samtidigt beskriver the”European Commission Energy Roadmap 2050” vilken viktig roll energilagring i processen för utfasningav fossila bränslen i det europeiska energisystemet har. LÄS MER

 2. 2. Simulering av spillvattenflödet i Solnaverkets värmepumpar

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Malin Alm; [2015]
  Nyckelord :värmepumpar;

  Sammanfattning : Norrenergi har fyra värmepumpar i sitt värmeverk i Solna. Värmepumparna använder spillvatten från Bromma reningsverk för att göra fjärrvärme att distribuera i Solna och Sundbyberg. Detta spillvatten leds in i en kanal där det sedan pumpas upp i värmepumparnas förångare. Spillvattnet pumpas först upp i värmepump 1. LÄS MER

 3. 3. Analys av lokala värmeövergångstal vid kokning av köldmedium i en plattvärmeväxlare

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Emil Hedlund; Jakob Renvaktar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plattvärmeväxlare fyller en viktig funktion i dagens samhälle där de bland annat används som förångare och kondensorer i villavärmepumpar. Genom att effektivisera plattvärmeväxlares prestanda kan stora energibesparingar göras vilket är fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Oil Cooling of Electric Motor using CFD

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Kamilla Al Shadidi; [2014]
  Nyckelord :Electric motor; Oil cooling; CFD; Multiphase flow; Fluid film; Lagrangian multiphase flow;

  Sammanfattning : This thesis investigated the heat transfer of internally oil cooled rotors in permanent magnet electric machines which are, among other things, used in hybrid vehicles or zero emission vehicles. The magnets become sensitive and can be demagnetized at high working temperatures, hence the need of cooling. LÄS MER

 5. 5. Passivhus, detaljutformning och dess köldbryggor

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Köldbryggor; detaljlösningar; fönster; grund;

  Sammanfattning : Along with rising energy prices and increasing awareness of environmental issues, the criteria for buildings energy performance have been sharpened through the years. Today, “passive house” and “low energy house” are commonly used phrases in the construction industry and is expected to become increasingly common in the future. LÄS MER