Sökning: "ownership"

Visar resultat 1 - 5 av 2062 uppsatser innehållade ordet ownership.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Vad styr revisorers anmärkningar på börsnoterade bolags redovisning under ISA-701? : En kvantitativ studie av ISA-701

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen Johansson; Layla Taher; [2022]
  Nyckelord :audit tenure; Big 4 Auditing; Key Audit Matter; Key Audit Matter; revisionskvalite; informationsassymetrier; ägarkoncentration; företagskomplexitet; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklarar vilka faktorer som påverkar antalet problemområden som revisorn identifierar i form av Key Audit Matter-anmärkningar. Studien undersöker om den nya regleringen som ökar kravet på revisorerna, kan hitta samband mellan antalet KAM-anmärkningar i revisionsberättelsen och andra oberoende variabler. LÄS MER

 3. 3. Den värdefulla skogen: Diskursanalys av värdeskapande och natursyn i nya Skogsutredningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Christina Englund; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; forest management; private ownership rights; values; perception of nature; governmental report; sustainability; Skogsutredningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies discourses and the creation of values in a Swedish governmental report regarding forest management. Critical discourse analysis is conducted in order to understand how values of forests are shaped discursively. The general idea is that discourses reflect assumptions and affect understandings. LÄS MER

 4. 4. Sápmi: Samernas eller skogsindustrins land? : En kritisk diskursanalys av samtida markanvändningskonflikter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nora Sverredal; [2022]
  Nyckelord :land-use conflicts; Sámi; settler colonialism; modernity; critical discourse analysis; markanvändningskonflikter; Sápmi; bosättarkolonialism; modernitet; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to critically examine the relationship between the Swedish state and the indigenous Sámi people, with special attention to land-use conflicts. Throughout history, the Swedish state has subjected the Sámi people to severe violations of their human and indigenous rights, such as forced relocation and land acquisition. LÄS MER

 5. 5. Feministiskt initiativ – ett nischparti i mängden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Sundkvist Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; nischparti; ownership; salience; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to research the dynamics of feminist niche parties in party competition. Employing a mixed-methods design the analysis focuses on the swedish part Feminist initiative (F!) and the dynamics of comepetition through which it affects the political agenda. LÄS MER