Sökning: "påföljd"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet påföljd.

 1. 1. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 2. 2. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Passivitet i svensk rätt - en avtalsrättslig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ema Endstrasser; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; contract law; passivitet; passivity; tillitsprincipen; lojalitetsprincipen; loyality principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the grounds on which passivity causes contractual effect in the form of binding agreement or loss of contractual rights, according to Swedish law. The analysis pertains to passivity norms as they are found in the Contracts Act, the Limitations Act and the Commercial Agents Act as well as in the unwritten passivity norms developed in case law. LÄS MER

 4. 4. Allvarlig Psykisk Störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; straffrätt; criminal procedure; processrätt; Psykiskt störning; Fängelsepresumtion; Uppsåt; Tillräknelighet; Påföljd; Allvarlig psykisk störning; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Rättspsykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders. LÄS MER

 5. 5. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER