Sökning: "påklädning förskola"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden påklädning förskola.

 1. 1. Uttalade och outtalade ansvar för kvinnliga och manliga pedagoger i förskolan : En kvalitativ studie om hur arbetsuppgifter fördelas mellan pedagoger i förskolans vardagliga praktiker

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ricardo Goncalves de Sousa; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsfördelning; manliga pedagoger; kvinnliga pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger förstås i förskolans vardagliga praktiker utifrån ett genusperspektiv. Studien har utgångspunkt i frågeställningar som handlar om hur ansvar- och arbetsfördelning sker i det vardagliga arbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Hallen som arena för barns lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annéa Cedergren; Fredrica Stenström; [2015]
  Nyckelord :Förskola; lärande; sociokulturellt perspektiv; intervju; observation;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att studera vilka färdigheter och förmågor barn får möjlighet att utveckla vid av- och påklädning i förskolans hall samt att undersöka förskollärares uppfattningar kring lärande i hallen. Detta i syfte att vidga våra perspektiv i ämnet och titta närmare på hur hallen används som ett pedagogiskt utrymme. LÄS MER

 3. 3. Att stimulera flerspråkighet i förskolan - en studie om pedagogiskt arbete i en franskspråkig förskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tony Tarantini; [2013]
  Nyckelord :Flerspråkig; franska; förskola; modersmål; socioku;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte har varit att undersöka pedagogernas resonemang kring förutsättningar (dvs. föräldrarnas roll ochfranskans plats i Sverige) för att utveckla flerspråkighet. Studien har också en praktisk ansats då den andrafrågeställningen är hur pedagogerna arbetar för att utveckla franska språket. LÄS MER

 4. 4. Matematiska ord i förskolan : En studie om relationen mellan förskollärares inställning till matematik och deras användning av matematiska ord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ida Hedman; Frida Holmgren; [2013]
  Nyckelord :matematik; matematiska begrepp; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka relationen mellan förskollärares inställning till matematik och deras användning av matematiska ord. Vi har genom en kvalitativ studie med observationer och intervjuer sökt svar på vilka matematiska ord förskollärare använder vid pedagogiska situationer såsom måltider, påklädning, samlingar och gruppaktiviteter samt hur förskollärarnas inställning till matematik i förskolan ser ut. LÄS MER

 5. 5. Att hitta matematiken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Maria Hedman; [2010]
  Nyckelord :Matematik; förskola; läroplanen för förskolan; strävansmål; dokumentation; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : I och med att man nu håller på att införa en reviderad läroplan för förskolan där bl.a matematiken får en större plats ville jag se hur förskolorna i dag arbetar med matematiken utifrån den läroplan som gäller idag. Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger synliggör och arbetar med matematiken i förskolan. LÄS MER