Sökning: "pain measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden pain measurement.

 1. 1. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of long-term health outcomes in patients with subacute and persistent musculoskeletal pain : A longitudinal study

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Adina König; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The present study evaluated changes in long-term health outcomes in patients with subacute and persistent musculoskeletal pain (MSP) treated in two conditions in primary healthcare settings. Investigated were also the relationships among these health outcomes. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad smärtskattning och smärtlindring på en akutmottagning : -samt sjuksköterskors erfarenhet av personcentrering vid smärtskattning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Erik Vennberg; [2023]
  Nyckelord :Abdominal pain; focus group interview; improvement work; patient´s participation; Buksmärta; fokusgruppsintervju; förbättringsarbete; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Att effektivt ta hand om akut smärta, den vanligaste orsaken till besök på akutmottagningen, är en viktig uppgift. Lindring av smärta kan medföra befrielse från lidande och förbättra patientens mående. Obehandlad eller underbehandlad smärta leder till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 4. 4. A novel clinical test of pointing acuity withopen and closed eyes  a validity study

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Benjamin Hägglund; [2023]
  Nyckelord :proprioception; hand; validity; Qualisys Motion Capture QTC ; Leap Motion Controller LMC ;

  Sammanfattning : Hand proprioception is crucial for daily activities and may be compromised by diseases or injuries,impacting patients' independence. The lack of feasible, accurate, and affordable clinical tools forhand proprioception assessment poses a significant challenge, essential for identifying dysfunctionand evaluating treatment effects. LÄS MER

 5. 5. Mjukmassage inom cancervård : Allmän litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Elmblad; [2023]
  Nyckelord :cancer; massage; komplementärmedicin; symtom; biverkning;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med sjukdomen cancer drabbas ofta av biverkningar och symtom som påverkar livskvalitén i form av bland annat fatigue, illamående, neuropati och smärta. Syfte Att beskriva mjukmassage och söka efter svar om mjukmassage kan vara till hjälp för patienter med cancer att uppleva lindring av symtom och biverkningar relaterat till sjukdomen. LÄS MER