Sökning: "palliativ brytpunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden palliativ brytpunkt.

 1. 1. Fångad i sin egen kropp - att leva med amyotrofisk lateral skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Gustavsson; Julia Rindberg; [2019]
  Nyckelord :amyotrofisk lateral skleros; palliativ vård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion: Bristande forskning inom ämnet amyotrofisk lateral skleros [ALS] är identifierat och tidigare patientperspektiv av sjukdomen påvisar bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnosen ALS innebär en brytpunkt till palliativ vård och behandlingen är symtomatiskt inriktad. LÄS MER

 2. 2. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 3. 3. Händelser av betydelse för övergång till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt : En intervjustudie med Critical Incident Technique

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Poonam Chavda; Agneta Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Breakpoint; qualitative study; person-centered care; transition; Brytpunkt; kvalitativ studie; personcentrerad vård; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I Sverige har cirka 200 000 personer hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara kronisk, komplex och innebär en livslång behandling. Det är en allvarlig sjukdom där cirka 50 % med svår hjärtsvikt dör inom ett år. Det finns inga klara riktlinjer när transition till palliativ vård för patienter med hjärtsvikt sker. LÄS MER

 4. 4. Livets Brytpunkt : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av när vården övergår från kurativ behandling till palliativ vård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Akvile Drungaite; Christine Larsson; [2018]
  Nyckelord :End-of-life care; Intensive Care Unit; Nursing Care; Qualitative Interview study; Relatives; Intensivvård; kommunikation; kvalitativ intervjustudie; omvårdnad; palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med livshotande tillstånd med hopp om förbättring i en högteknologisk miljö. Trots detta avlider det cirka 10% av intensivvårdspatienter årligen i Sverige. De livsuppehållande behandlingar som ges är ofta invasiva och smärtsamma. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER