Sökning: "palliativ vård av äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden palliativ vård av äldre.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av övergången från kurativ till palliativ vård för äldre patienter i livets slutskede på ortopedisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :John Harrysson; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ortopedi; övergång; äldre; kurativ; palliativ; sjukhus och sjuksköterskor.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på ortopediska vårdavdelningar är äldre, multisjuka och med hög mortalitet vilket kan leda till palliativa vårdbehov. Kortare vårdtider på sjukhus påverkar patienternas mortalitet och komplikationer efter vårdtiden. Det finns brister i palliativ vård inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonore Jeppsson; Viktoria Resvik; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer årligen och drygt 75 000 personer är i behov av palliativ vård. Kraven på palliativ vård ökar i det att världens befolkning blir äldre och antal kroniska sjukdomstillstånd stiger. LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbehov vid demensvård : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Garman; Linnéa Skantz; [2020]
  Nyckelord :BPSD; Demenssjukdom; Kunskapsbehov; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av en demenssjukdom. Sjukdomen drabbar främst äldre. I samma takt som befolkningen idag blir allt äldre ökar även antalet drabbade. För att kunna ge en god omvårdnad till personer med demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan innehar en viss kunskap. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i palliativ vård : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maja Engström; Maria Mohammad Kabir; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenhet; palliativ vård; äldre; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten och lidande genom att behandla och förhindra symtom istället för sjukdomar i sig. Den äldre populationen står för höga procent i behovet av palliativ vård och sjuksköterskan ses som nyckelaktörer i vårdandet. LÄS MER