Sökning: "palliativ vård barn"

Visar resultat 6 - 10 av 75 uppsatser innehållade orden palliativ vård barn.

 1. 6. Sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annica Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; palliativ vård; upplevelser; Barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Palliativ vård av barn blir aktuellt i de fall där den kurativa, medicinska, behandlingen inte längre räcker till. Sjuksköterskans roll är att främja barnets bästa samtidigt som denne måste involvera och stötta närstående i behandlingen. LÄS MER

 2. 7. Vård i livets slutskede : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Hellström; Sara Lernholt; [2018]
  Nyckelord :Children; End of Life Care; Experience; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innefattar lindring av lidande och därmed upplevda symtom. För att uppnå en god palliativ omvårdnad bör vårdpersonalen utgå från de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Rosin; Petra Werner; [2018]
  Nyckelord :barn; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barnet inte svarar på botande behandling och övergår till palliativt skede, är det viktigaste målet med omvårdnaden att förbättra livskvalitén och förebygga lidande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad samt beskriva urval - och datainsamlingsmetoder i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 4. 9. Att överleva sitt barn : en litteraturstudie om föräldrars upplevelse av vården när deras barn vårdas i livets slut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kim Angelin; Agnes Edeland; [2018]
  Nyckelord :pediatrik; palliativ vård; kommunikation; föräldrar;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär vård i livets slutskede och syftar till att främja livskvalitén och lindra lidande. När barn vårdas palliativt ses barnets förälder som närmast anhörig. Att ha ett barn som vårdas palliativt är livsomvälvande för hela familjen och vänder upp och ner på familjens vardag. LÄS MER

 5. 10. FÖR LITEN FÖR ATT DÖ : Allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livet slut - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Johansson; Linn Winberg; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelser; Upplevelser; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn vårdas palliativt kan sjuksköterskan möta barn i åldrarna 0–18 år. Detta åldersspann gör den palliativa barnsjukvården mer komplex än övrig palliativ vård. Tidigare forskning visar att den palliativa vården av barn har en känslomässig påverkan på sjuksköterskan som har en central roll i vården. LÄS MER