Sökning: "palliativ vård i hemmet barn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden palliativ vård i hemmet barn.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i specialiserad palliativ sjukvård i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Åsa Svensson; [2014]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterskor; specialiserad palliativ sjukvård i hemmet;

  Sammanfattning : Vård av svårt sjuka barn i hemmet är ett komplext uppdrag. I syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i specialiserad palliativ sjukvård i hemmet (ASIH) genomfördes en deskriptiv kvalitativ intervjustudie med fem sjuksköterskor på en ASIH-verksamhet i södra Skåne. Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Barnens hospiceträdgård : en plats för sinnliga upplevelser, aktiviteter och sinnesro

  Magister-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Emelie Walther; [2012]
  Nyckelord :barn; hospicevård; trädgård; utemiljö;

  Sammanfattning : I Sverige är barn- och ungdomshospice en verksamhet som inte har funnits i mer än knappt 2 år då vi är ledande inom hemsjukvård och många väljer att vårda sina sjuka barn och ungdomar i hemmet. År 2010 öppnade Lilla Erstagården i Nacka som Nordens första barn- och ungdomshospice och de tar emot barn och ungdomar som behöver palliativ vård i antingen ett terminalt syfte eller för växelvård, för de familjer som behöver avlastning. LÄS MER

 4. 4. Famijens upplevelse av palliativ vård av barn med cancer : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Blomqvist; Sara Åkerstedt; [2008]
  Nyckelord :barn; cancer; familj; litteraturstudie; palliativ omvårdnad; stöd;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa familjens upplevelser av palliativ omvårdnad av barn med cancer. Bakgrund: Varje år får cirka 300 svenska barn och ungdomar en cancerdiagnos. En fjärdedel dör av sin sjukdom. Barnets sjukdom påverkar föräldrarnas roller, inbördes och mot barnen och även syskon blir åsidosatta. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som patienter, anhöriga och sjuksköterskor anser viktiga i den palliativa vården i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Elisabet Bjurs; [2007]
  Nyckelord :relatives; nurses; communication; support; symptom relieve; information; Patients; palliative care; Patienter; palliativ vård; anhöriga; sjuksköterskor; kommunikation; stöd; symptomlindring; information;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att, utifrån litteraturen, redogöra för vilka faktorer som patienter, anhöriga och sjuksköterskor anser viktiga i den palliativa vården i hemmet. Artikelsökning på vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Pub Med och AcademicSearchElite. LÄS MER