Sökning: "palliativ vård i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden palliativ vård i hemmet.

 1. 1. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 3. 3. Närståendes behov av stöd när en familjemedlem med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Gråbergs; Emma Hult; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; Family; Home care service support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet. Detta kan skapa en komplex situation för den närstående då det kan upplevas betungande att vårda en svårt sjuk familjemedlem. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet : Enlitteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Katarina Savic; Marjam Sattar; [2022]
  Nyckelord :Experience; Home; Home health care; Next of Kin; Nurse; Palliative care; Hemmet; Hemsjukvård; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges allt mer i patientens hem och ska ske utifrån de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna innebär symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd. Sjuksköterskan har en stor roll inom den palliativa vården och ska arbeta utifrån det palliativa förhållningssättet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Louise Johnsson; Nilsson Ingela; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Upplevelser; Palliativ vård; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är i ständig utveckling, både i Sverige och internationellt. En god kommunikation och att skapa relationer mellan sjuksköterskor och patient ökar möjligheten till att bedriva en god vård. För detta krävs yrkeskunskap och erfarenhet. LÄS MER