Sökning: "palliativ vård miun"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden palliativ vård miun.

 1. 1. Att vara närstående vid palliativ omvårdnad : En litteraturöversikt ur närståendeperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ernesto Raftsjö; Annelie Myrgren; [2021]
  Nyckelord :inneliggande vård; litteraturöversikt närstående; palliativ vård; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Existentiella samtal vid livets slut - Sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Westling; Patricia Bergman; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; Existentiella samtal; Mellanmänskliga relationer; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ omvårdnad syftar till att lindra lidande och det är många patienter som är i behov av vård i livets slut. Travelbee menar att alla patienter är unika och att sjuksköterskan ska anpassa omvårdnaden efter den enskilda patienten. LÄS MER

 3. 3. Palliativ omvårdnad i hemmet- Anhörigasupplevelser : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Eriksson; Lina Gilliusson; [2021]
  Nyckelord :anhörigvårdare; litteraturöversikt; palliativ vård; salutogenes; upplevelser; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård sker ofta i hemmet där anhöriga många gånger får ta huvudansvaret förvården samt att finnas där för att möjliggöra för den sjukas önskningar. Tillsammans med anhörigastår sjuksköterskan i fokus med sitt kunnande och nära samarbete med familjerna. LÄS MER

 4. 4. Spendera den sista tiden tillsammans på den plats som kallas hem : Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Amiri; Mikaela Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Familj; Hem; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att tillgodose personens behov av hjälp och stöd samt att främja livskvalitet. De centrala komponenterna inom den palliativa vården är att ha en helhetssyn på personen, att arbeta med symtomlindring, teamarbete, kommunikation och att ge stöd till närstående. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet – anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina-Li Carlsson; Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :anhörigvårdare; KASAM; litteraturöversikt; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges när bot inte längre är möjligt och fokus går ut på att lindra symtom och lidande för att göra den sista tiden i livet så värdig som möjligt. Sjuksköterskan med sin profession står i fokus av vården i nära relation till familjen för att tillsammans finna mening. LÄS MER