Sökning: "palliativ vård vuxit fram i Sverige"

Hittade 1 uppsats innehållade orden palliativ vård vuxit fram i Sverige.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av den palliativa vården : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Linn Nökleby; Veronica Röding; [2008]
    Nyckelord :Coping; litteraturstudie; palliativ vård; sjuksköterskans roll; stöd; upplevelser;

    Sammanfattning : Abstrakt Den palliativa vården har utvecklats under de senaste åren och hospicerörelsen med dess filosofi har vuxit sig stark i Sverige. Sjuksköterskan har en stor roll inom denna vårdform vilket innebär en aktiv helhetsvård av den sjuke patienten och dess familj. LÄS MER