Sökning: "palliative care"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet palliative care.

 1. 1. Palliativ vård i hemmet : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Winberg; Madeleine Luomaniemi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: More and more people are choosing to die in their homes. Palliative care istherefore often moved from the care institutions to the patients’ home. For nurses, thisresults in challenges in the form of a changed work environment and opportunities tomaintain patient-safe care. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Dellgren; Louise Olsson- Öhrn; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative care; home health care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Distriktssköterskans upplevelser av palliativ vård i hemsjukvården Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15hp Författare: Helena Dellgren & Louise Olsson-Öhrn Handledare: Ingela Leibring Examinerande lärare: Brian Unis Examinator: Karin Josefsson Sidor: 27 s., exklusive bilagor Datum för examination: 2022-01-12 Svenska nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, palliativ vård, hemsjukvård Introduktion: Palliativ vård i hemsjukvården är en vårdform som allt fler människor väljer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattning om faktorer sompåverkar en god palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Andersson; Lucie Jansova; [2022]
  Nyckelord :end-of-life-care; literature review; nurses’ perception; palliative care; transition; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskors uppfattning; vård vid livets slut; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjukdom inte längre är möjlig att bota övergår den kurativa vården till palliativ vård, som indelas i tidig och sen fas. Palliativ vård vid livets slut handlar om att få avsluta sitt liv med värdighet och utan smärta. Alla som är i behov av palliativ vård får inte det, trots att de behöver den. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Forsell Eriksson; Jamila Ulubekova; [2022]
  Nyckelord :family; home nursing; palliative care; perception; anhörig; hemsjukvård; palliativ vård och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i hemmet har blivit alltmer vanlig. Anhöriga/närstående är de personer som står närmast patienten och som spelar en betydelsefull roll i palliativa vården i hemmet. Det är viktigt för sjukvården med kunskap om anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet för att kunna ge adekvat stöd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och lindra smärta i palliativ hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Evelina Lilljeqvist; Karolina Bratt Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :Home health care; Nurses; Pain; Pain relief; Palliative care; Qualitative content analysis; Hemsjukvård; Kvalitativ innehållsanalys; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Smärta; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter med smärta, som är i livets slutskede, väljer att vårdas i det egna hemmet. När vården sker i hemmet behöver specialistsjuksköterskan kompetens, känslighet och förmåga att bedöma och lindra smärta hos patienter i palliativ vård. LÄS MER