Sökning: "palliative care and perception"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden palliative care and perception.

 1. 1. Att finna en mening i en osäker och förändrad framtid : Patienters upplevelse av palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Andersson; Pernilla Wågberg; [2020]
  Nyckelord :Life change events; palliative care; patients experiences; patients perception; patients perspective; Palliativ vård; patientupplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The purpose of palliative care is to give the patients a good quality in the end of life, relive suffering and help them live life as normal as possible. The patients should always be involved in their own care. Aim: The purpose of this study was to illustrate how patients experience palliative care. LÄS MER

 2. 2. Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadin Charif; Amina Isse; [2019-08-16]
  Nyckelord :End-of-life care; experience; family members; hospital; next-of kin; palliative care and perception;

  Sammanfattning : Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans uppfattning om god omvårdnad till äldre med hjärtsvikt i sent palliativt skede : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jenny Karlsson; Marie Kritzberg; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; nursing; palliative care; perception; Hjärtsvikt; omvårdnad; palliativ vård; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom som förekommer i slutet av livet vid de allra flesta hjärtsjukdomarna. Symtom som andnöd skapar ångest och lidande för patienten vilket ställer krav på sjuksköterskan att hitta lindrande omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse inom palliativ- och cancervård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Björkman; Theresa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Cancervård; Erfarenheter; Musik; Palliativ vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ- och cancervård är negativ påverkan på välbefinnandet vanligt förekommande. Musik har visats ha en smärtstillande, ångestreducerande och förbättrande effekt i livets slut. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters möte med den döende patienten : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tannaz Kamali; Birgitta Thoreson; [2018]
  Nyckelord :education; palliative care; qualitative content analysis; student; survery; enkäter; kvalitativ innehållsanalys; palliativ vård; student;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter behöver stöd i, och förberedelse för att vårda patienter iett Palliativt skede. Vård i livets slut är ett prioriterat område. Sjuksköterskestudenternasmöte med död och döende har beskrivits väcka känslor av rädsla och ångest. LÄS MER