Sökning: "pandemirestriktioner."

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet pandemirestriktioner..

 1. 1. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 2. 2. ”Vi räcker inte till” : Barnmorskors upplevelser av att ge stöd till föräldrarna på BB under covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Catarina Forsberg; Emma Käll; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; midwife; midwifery ward; partner; support; Barnmorska; BB-avdelning; covid-19; partner; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter förlossningen kan familjen få fortsatt vård och stöd på en BB-avdelning. Ett gott stöd efter förlossningen är av stor vikt för nyblivna föräldrar och är något som främjar föräldrablivandet. Dock drabbades världen av ett nytt virus, covid-19 i slutet av året 2019. LÄS MER

 3. 3. Attityder och tillit under Coronapandemin : En kvantitativ sociologisk studie om attityd- och tillitsstrukturer kring makthavare, vacciner och Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Myhr; [2021]
  Nyckelord :Attityder; tillit; Covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har undersökt attityder och tillit till makthavare i Sverige i relation till olika aspekter av Covid-19-pandemin. Det här har gjorts genom att försöka besvara frågeställningarna: Hur relaterar tillit och attityder gentemot svenska samhälleliga institutioner till attityder mot vacciner, pandemirestriktioner och det upplevda hotet av Covid- 19? Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en stor grupp människors aggregerade attityder och tillit, för att ge en fördjupad kunskap kring hur attityder och tillit kan vara strukturerade i det svenska samhället under Coronapandemin. LÄS MER