Sökning: "paniksyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet paniksyndrom.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Avslappning som behandlingsmetod för generaliserat ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elina Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :ångest; avslappning; tillämpad avslappning och generaliserat ångestsyndrom;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes om den fysiska avslappningsmetoden tillämpad avslappning fungerar som behandling för ångestsjukdomen generaliserat ångestsyndrom (GAD). Den vanligaste behandlingsmetoden är kognitiv beteendeterapi och tillämpad avslappning har utvecklats för paniksyndrom, som är ett ångestsyndrom relativt likt GAD och därför är det behandlingen som här studerades. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av en behandlingsspecifik följsamhetsskala vid internetförmedlad KBT : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Erik Bergqvist; Gustav Tyrell; [2018]
  Nyckelord :Adherence; internet-based cognitive behavioural therapy; ICBT; rating scale; panic disorder; Följsamhet; internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; IKBT; skattningsskala; paniksyndrom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att vidareutveckla en behandlingsspecifik följsamhetsskala för paniksyndrom vid internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). Studiens frågeställningar var 1) uppnår skalan tillräcklig interbedömarreliabilitet, 2) finns det ett samband mellan skalan och det tidigare använda följsamhetsmåttet antalet genomförda moduler, och 3) finns det ett samband mellan skalan och behandlingsutfallet. LÄS MER

 4. 4. Jag ska inte dö idag : En litteraturstudie om hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Corinne Sandberg; Sara Walthersson; [2018]
  Nyckelord :paniksyndrom; självbiografier; kunskap; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10% av Sveriges befolkning har någon gång upplevt en panikattack. Attacken medför såväl fysiska som psykiska besvär för den drabbade, något som skapar ett ångestpåslag och en känsla av att man är döende. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsstudie avseende tre sessioners exponeringsfokuserad KBT vid panikångest. En pilotstudie vid en vårdcentral i södra Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Bergmark Hall; [2016]
  Nyckelord :distraction techniques; exposure therapy; exposure in vivo; panic disorder PD ; Cognitive behavior therapy KBT ; safety behavior; agoraphobic avoidance; multiple single-case design; Kognitiv beteendeterapi KBT ; panikångest; paniksyndrom PD ; exponering in vivo; agorafobiskt undvikande; exponeringsterapi; säkerhetsbeteende; distraktionstekniker; multipel fallstudie-design; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the short-term outcome of a three session exposure in vivo treatment – E-CBT – for eight primary health care patients with panic disorder, who used distraction techniques as their most common safety behavior. The primary question was if this abbreviated treatment that, besides initial psychoeducation, solely used exposure in vivo as therapeutic intervention, could show short- term effects that were comparable to the effects commonly seen in standard CBT approaches to panic disorder. LÄS MER