Sökning: "panträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet panträtt.

 1. 1. Panta mera? : Panträtt i luftfartyg efter Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Schueler; [2019]
  Nyckelord :Kapstadskonventionen; luftfartsprotokollet; luftfartyg; hypotekarisk panträtt; panträtt; handpant; pant; insolvensrätt; sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Möjligheten för småföretagande att få banklån : En jämförelsestudie mellan tre banker på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Ibrisagic; [2019]
  Nyckelord :Mortgage; scoring; equity ratio; cash flow; guarantee; Panträtt; scoring; soliditet; kassaflöde; borgen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få banklån på mindre orter. Metoden som används i studien är en kvalitativ metod som bygger på tre stycken intervjuer med respondenter som befinner sig på banker belägna på mindre orter. LÄS MER

 3. 3. Säkrar panträtten ränta på den säkrade fordringen utan särskild överenskommelse? : En studie av panträttens förhållande till pantfordringens biförpliktelser vid gäldenärspant som innehas av borgenären.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Göransson; [2018]
  Nyckelord :pantfordring; pant; panträtt; pantsäkrad fordring; pantfordran; säkerhetsrätt; ränta; avkastningsränta; dröjsmålsränta; biförpliktelser; avtalstolkning; bevisbörda; förmånsrätt; panträttens obligationsrättsliga sida; avbetalningsköp; återtagandeförbehåll;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder om panträtt säkrar ränta på den pantsäkrade fordringen utan att parterna särskilt avtalat om saken. Undersökningen berör ett antal alternativ för att besvara frågan: bevispresumtioner, fördelning av bevisbörda, avtalstolkning, analogier från befintliga utfyllande rättsregler, samt systematisk-teleologisk rättstillämpning. LÄS MER

 4. 4. Avtalade överlåtelseförbehålls tredjemansverkningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fred Bergström; Elias Ibrahim; Richard Lulek; [2016]
  Nyckelord :Överlåtelseförbehåll; tredje man;

  Sammanfattning : Aktieägaravtalet är ett välanvänt styrinstrument i bolag med en begränsad ägarskarasom ger aktieägare möjligheten att inbördes avtala om den interna maktbalansen ochägarstrukturen. Aktieägaravtalet används i många fall till att regleraöverlåtelseförbehåll i form av samtyckes-, förköps- och hembudsklasuler. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsöverlåtelsen - ett pantat köp? - En kritisk granskning av säkerhetsöverlåtelsens ställning idag och vid en övergång till en lagstadgad avtalsprincip och registerpant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Reimer; [2016]
  Nyckelord :förmånsrätt; separationsrätt; köp; pant; säkerhetsöverlåtelse; förmögenhetsrätt; sakrätt; traditionsprincip; avtalsprincip; registerpant; lösöreköp; sakrättsligt moment; SOU 2015:18; panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A frequently discussed topic among Swedish legal scholars is the Swedish system concerning perfection of rights in rem, i.e. the requirements which must be fulfilled if a purchaser or pledgee is to become protected against all third parties’ rights on the sellers or pledgors’ side. LÄS MER