Sökning: "panträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet panträtt.

 1. 1. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 2. 2. Panta mera? : Panträtt i luftfartyg efter Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Schueler; [2019]
  Nyckelord :Kapstadskonventionen; luftfartsprotokollet; luftfartyg; hypotekarisk panträtt; panträtt; handpant; pant; insolvensrätt; sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Möjligheten för småföretagande att få banklån : En jämförelsestudie mellan tre banker på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Ibrisagic; [2019]
  Nyckelord :Mortgage; scoring; equity ratio; cash flow; guarantee; Panträtt; scoring; soliditet; kassaflöde; borgen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få banklån på mindre orter. Metoden som används i studien är en kvalitativ metod som bygger på tre stycken intervjuer med respondenter som befinner sig på banker belägna på mindre orter. LÄS MER

 4. 4. Om borgenärsskydd till kryptovaluta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Andersson; [2019]
  Nyckelord :sakrätt; kryptovaluta; bitcoin; borgenärsskydd; functional equivalence; funktionell likvärdighet; icke-fysisk egendom; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisering och ny teknik möjliggör helt nya sätt för representation av ekonomiska värden. Utanför den traditionella egendomssfären kan idag stora tillgångar hittas. Det kanske vanligaste exemplet på sådana tillgångar är kryptovalutor. LÄS MER

 5. 5. 22 kap. 2 § 3 st. 2 men. jordabalken - Förbudet mot interregionala inteckningar i fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Rikard Hellstrand; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Fastighetsrätt; Panträtt; Inteckningsrätt; Jordabalken; 22 kapitlet Jordabalken; Inteckning; Pantbrev; Inskrivning; Interregionala inteckningar; Regionalitetsprincipen; Hypotekarisk panträtt; Utsträckning; Relaxation; Dödning; Skatterätt; Stämpelskatt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats bearbetas förhållandet kring regleringen i 22 kapitlet 2 § 3 stycket 2 meningen jordabalken, innefattande det för svenska fastigheter så kallade förbudet mot interregionala inteckningar. På grund av den stämpelskatt som enligt 24 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheten påförs inteckningsinnehavaren vid nyregistrering av inteckning, utgör befintliga inteckningarna i fast egendom ett icke betydelselös tillgångsvärde för fastighetsägaren. LÄS MER