Sökning: "pappa frånvaro"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pappa frånvaro.

 1. 1. Unga mammors upplevelser av ungt moderskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Tina Ekerum; [2014]
  Nyckelord :Young mother; teenager; mother; young parent; societal support; support; identity; Ung mamma; tonåring; mamma; ung förälder; socialt stöd; stöd; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera unga mammors tankar om sitt föräldraskap och hur det påverkar identitetsprocessen. Syftet är också att förstå vilket stöd de behöver i sin situation som unga föräldrar. Studien bygger på intervjuer med sex mammor som alla fött sitt första barn innan de fyllt 21 år. LÄS MER

 2. 2. Estetisk kirurgi : En kvantitativ studie om hur subjektiva upplevelser kring familj påverkar intresse av estetisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robyn Anborg; [2011]
  Nyckelord :Estetisk kirurgi; Familj;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att förklara hur subjektiva upplevelser runt familj påverkar intresse av estetisk kirurgi. Specifika frågeställningar har formulerats för att undersöka detta:– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av familjemedlemmar som pratat om att utföra eller som har utfört estetisk kirurgi?– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av upplevd skilsmässa under uppväxt och uppväxt med en ensamstående förälder?– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av fysisk eller psykisk frånvaro av mamma eller pappa under uppväxt?– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av att minst en person gett stöd och varit älskande under uppväxt?– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av ouppnådda familjefunktioner?– Hur påverkas intresse av estetisk kirurgi av en upplevd familjekris?MetodDenna uppsats har använts sig av en kvantitativ forskningsmetod med enkät. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk. ”/…/ jag ser på honom som två olika personer, min pappa som onykter och min pappa som nykter. Jag kan nog inte se det på något annat sätt.” En kvalitativ studie om vuxna barn till alkoholister

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Masson; [2009-10-22]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; stämpling; vuxna barn till missbrukare;

  Sammanfattning : Syfte & problemområde:Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dagens vuxna barn upplevt deras uppväxt i en familj med alkoholmissbruk. Jag ville även studera hur dessa personers nuvarande livssituation såg ut, och hur den påverkats av den specifika uppväxten, med en missbrukande förälder. LÄS MER

 4. 4. Frånvarande fäder och deras döttrar - En kvalitativ studie om fäders betydelse för döttrar under deras uppväxt

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anita Capretti; Kristina Chodor; [2007-05-31]
  Nyckelord :Identitet; manlighet; faderskap; frånvarande fäder; social konstruktion; objektrelationsteorin;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att lyfta fram vilken betydelse en frånvarande fader har under döttrars uppväxt när det gäller identitetsskapande, förmåga till relationer samt föreställning om manlighet och faderskap. För att nå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ forskningsmetod använts, som bestod av intervjuer med åtta vuxna kvinnor. LÄS MER