Sökning: "paradise hotell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden paradise hotell.

  1. 1. Marknadsföring av identiska läkemedel : En serveyundersökning på två akut-p-piller tillverkande läkemedelsföretag

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Clara Collin; Petra Lindberg; [2006]
    Nyckelord :Marknadsföring;

    Sammanfattning : Läkemedelsbranschen har under de senaste åren förändrats. Konkurrensen har ökat och det har blivit allt viktigare att utmärka sina läkemedel och dess varumärken för att kunna behålla, hitta nya kunder samt öka sina marknadsdelar. LÄS MER