Sökning: "paralytiska skaldjurstoxiner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden paralytiska skaldjurstoxiner.

  1. 1. Utvärdering av nano- och ultrafilter för avskiljning av cyanotoxiner i dricksvatten : Effekter av membrantyp och råvattenkvalitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Maria Takman; [2015]
    Nyckelord :Mikrocystin; anatoxin-A; paralytiska skaldjurstoxiner; membran; nanofilter; ultrafilter; DOC;

    Sammanfattning : The drinking water production in Sweden is facing challenges because of climatic changes, eutrophication and brownification, which contributes to an increase of algal blooms. This can lead to a production of different types of toxins, and the most common group of algal toxins is the hepatotoxic microcystins (MC). LÄS MER