Sökning: "parent-child communication"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden parent-child communication.

 1. 1. Identifying Base Noun Phrases by Means of Recurrent Neural Networks : Using Morphological and Dependency Features

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Tonghe Wang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Noun phrases convey key information in communication and are of interest in NLP tasks. A base NP is defined as the headword and left-hand side modifiers of a noun phrase. In this thesis, we identify base NPs in Universal Dependencies treebanks in English and French using an RNN architecture. LÄS MER

 2. 2. Från vilsenhet och frustration till kontakt och ökat hopp : en modell för stöd till föräldrar till barn med samspels- och kommunikationssvårigheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Katarina Hjortgren; [2020]
  Nyckelord :Parent support model; autism spectrum; Marte meo; parents experiences; parent- child interaction; intersubjectivity; working alliance; child development.; Föräldrastödsmodell; autismspektrum; Marte meo; föräldrars erfarenheter; interaktion föräldrar- barn; intersubjektivitet; arbetsallians; barns utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheterna, hos föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrum, av att delta i föräldrastödsmodellen Samspel i fokus, personalens erfarenheter av arbetet samt om och i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan föräldrarnas och personalens erfarenheter. En kvalitativ retrospektiv ansats har använts där åtta föräldrar till fem barn intervjuats tre till fyra år efter att de deltog. LÄS MER

 3. 3. Designing technology for parent-child shared environment : A Social Media Use-Case

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sunil Sabapathy Subramanian; Aubun Chandran; [2018]
  Nyckelord :Social media; parent; child; HCI; user interface; participatory design; user-centered design;

  Sammanfattning :  Technology needs to be designed considering various usage contexts. Today many parents use social media. Children are allowed to have a social media account by some social media websites if they are above a certain age. Social media is diverse in content that it is sometimes suitable for viewing by children and sometimes not. LÄS MER

 4. 4. "Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att träffa sina barn". : En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Johansson; Linn Axnér; [2018]
  Nyckelord :child’s perspective; parent-child communication; parent in custody.; Barnperspektiv; frihetsberövad förälder; föräldra-barn kontakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Intervjuer med fem yrkesverksamma inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har genomförts, samt analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars frågor till barn : En analys av dialoger med 2-åringar med olika utvecklat ordförråd

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Karin Edlund; [2016]
  Nyckelord :Questions; response; parent-child interaction; toddlers; SECDI; CLAN; SPRINT; vocabulary; language development; special education; Frågor; svar; föräldra-barn interaktion; 2; 3-2; 5 år; SECDI; CLAN; SPRINT; ordförråd; språkutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn i en ålder av 2;3- 2;5 år med olika utvecklat ordförråd. Ett annat syfte med uppsatsen är att undersöka om barnen ger respons på föräldrarnas frågor samt om barnen själva ställer frågor. LÄS MER