Sökning: "parent-child relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden parent-child relationships.

 1. 1. Arbete med föräldraskap och relationen föräldrar-barn - inom öppenvårdsbehandling för missbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elsa Cimmerbeck; Sara Axelsson; [2020]
  Nyckelord :parenthood; parental ability; outpatient treatment; alcohol- and or drug abuse; substance abuse;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers in outpatient programs for drug and alcohol abuse explain the process of working with parenthood and the parental ability amongst clients with children. The study was conducted through qualitative interviews with five different social workers, who worked within an outpatient programs. LÄS MER

 2. 2. När en förälder frihetsberövas : En kvalitativ studie om hur barn-föräldrarelationenpåverkas av en förälders frihetsberövande

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Celina Edin; [2019]
  Nyckelord :parenting; incarceration; children; relationship; attachment; föräldraskap; fängelse; barn; relation; anknytning;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka föräldraskap innan, under och efter en fängelsevistelse. Mer precist bryts studiens syfte ner i följande frågeställningar: a) På vilka sätt anser den intagne sig kunna utöva föräldraskap under fängelsevistelsen? b) Hur beskriver föräldern att relationen till barnet förändras och att föräldraskapet utvecklas över tid kopplat till fängelsevistelsen? c) Vilket stöd upplever föräldern har varit av betydelse för eller har saknats i barn-föräldrarelationen kopplat till fängelsevistelsen? Sju intervjuer har genomförts vars innehåll har analyserats utifrån anknytningsteori och ambiguous loss theory samt de teoretiska begreppen resiliens, skam och stigma. LÄS MER

 3. 3. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER

 4. 4. Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv : En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Susanne Sandvik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område. Metod En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar utan fast bostad : Erfarenheter av föräldraskap på genomgångsboende för bostadslösa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Esbjörn Sandin; [2017]
  Nyckelord :Family; Parents; Parenthood; Parenting; Unstable housing; Homelessness; Children; Childhood; Housing market; Living space; Position; Relationship; Stress; At risk homelessness; Coping; Meaning; Exclusion; Social housing;

  Sammanfattning : Families lacking adequate housing are increasingly becoming a concern for social services throughout Sweden, challenging a key promise of the social democratic universalist welfare-state. This raises questions about experiences of parenthood under the threat of facing homelessness or while living in temporary and inadequate residence in the Swedish context. LÄS MER