Sökning: "parent-child relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden parent-child relationships.

 1. 1. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER

 2. 2. Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv : En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Susanne Sandvik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område. Metod En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar utan fast bostad : Erfarenheter av föräldraskap på genomgångsboende för bostadslösa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Esbjörn Sandin; [2017]
  Nyckelord :Family; Parents; Parenthood; Parenting; Unstable housing; Homelessness; Children; Childhood; Housing market; Living space; Position; Relationship; Stress; At risk homelessness; Coping; Meaning; Exclusion; Social housing;

  Sammanfattning : Families lacking adequate housing are increasingly becoming a concern for social services throughout Sweden, challenging a key promise of the social democratic universalist welfare-state. This raises questions about experiences of parenthood under the threat of facing homelessness or while living in temporary and inadequate residence in the Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet : Risk och skydd i familjerelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :David Bothén; Jarkko Tauriainen; [2017]
  Nyckelord :juvenile delinquency; risk factors; protective factors; parental knowledge; sibling relations; gender; ungdomsbrottslighet; riskfaktorer; skyddsfaktorer; föräldrars kunskap; syskonrelationer; kön;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt risk- och skyddsfaktorer i föräldra-barnrelationer och syskonrelationer, och deras eventuella påverkan på ungdomars brottslighet. Vidare skulle utredas om dessa relationer och brottslighet påverkas av ungdomars kön, upplevelsen av området de bor i, eller om ungdomen haft tidigare kontakt med socialtjänsten till följd av sitt eget beteende. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskap bakom skärmen - En intervjustudie med åtta småbarnsföräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Anlander; Åsa Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :relationship building; developmental psychology; tablet; smartphone; screen use; parenting; parents of young children; qualitative approach; thematic analysis; föräldraskap; småbarnsföräldrar; skärmanvändande; surfplatta; utvecklingspsykologi; relationsskapande; kvalitativ ansats; tematisk analys; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a greater understanding of the usage of interactive screens by parents of young children, whilst interacting with their children; what role does the usage of interactive screens play for the individual and how does the usage affect the relationship between parent and child. Semi-structured interviews were conducted with eight parents of young children who rarely, occasionally or often used interactive screens. LÄS MER