Sökning: "parental influence"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden parental influence.

 1. 1. Föräldra- och vårdnadshavarsamverkan ur ett socioekonomiskt perspektiv; En jämförande kvalitativ studie av förskollärares syn på samverkan och professionalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; Ojämlikhet; Förskollärare; Samverkan; Förskola; Profession; Makt;

  Sammanfattning : After Sweden's large refugee immigration in 2015, the government saw a lack in the reception of refugees. An investigation concluded, among other things, that the state, the municipality and county councils needed together handle the reception with a clear division of responsibility. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskapet – en rätt för alla? - En queerteoretisk analys av föräldraskapslagstiftningens normativa strukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kristland; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Normativa grundmönster; Normative patterns; Family law; Queer theory; Queerteori; Heteronormativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraskapslagstiftning har undergått omfattande förändringar de senaste åren. Under rättsutvecklingens gång har större hänsyn tagits till variationer i samlevnadsformer och val av familjebildning. LÄS MER

 3. 3. Föräldrasamverkan i förskolan : En etnografiskt inspirerad fallstudie baserat på förskollärare-och förskolechefers uttryckta förhållningssätt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mitra Shahmiri; [2019]
  Nyckelord :samverkan; förskolan; föräldrar; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how opportunities for influence and participation through parenting in preschool, where parents have different cultural background than Swedish, is constructed by preschool teachers and preschool directors. The present study is based on a quality approach with semi-structured interviews as a method. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Problematic school absence; school drop-out; inclusion; systematic research review; pupil’s mental health; Bronfenbrenner’s socio ecological interaction; social climate; Problematisk skolfrånvaro; skolavhopp; inkludering; systematisk forskningsöversikt; eleverna psykiska ohälsa; Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion; socialt klimat;

  Sammanfattning : Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Out of Sight, Out of Mind: The Parental Mediation Strategies of Parents of Children Under Two in the Digital Era

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Vanessa Hoffmann; [2019]
  Nyckelord :parental mediation strategy; parental mediation theory; digital devices; new media; children under two; children and media; restrictive mediation; active mediation; distant mediation; moral panic;

  Sammanfattning : This thesis investigates what parental mediation strategies parents of children under two use and what factors are involved that influence their decisions. To find that out, it is also of interest to this work how these parents integrate media in daily routines with their children and for what purposes they turn to digital devices. LÄS MER