Sökning: "parenthood education class"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden parenthood education class.

 1. 1. "Var håller föräldrarna hus?" : En diskursanalytisk studie gällande föräldraskapande och klass i medierapporteringen under Husbykravallerna 2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Kjellman Wall; [2017]
  Nyckelord :Husby; riots; Foucault; discourse analysis; parenthood; child rearing; social class; economical class; Husbykravallerna; diskursanalys; föräldraskap; klass.;

  Sammanfattning : This thesis examines how the discursive construction of parenthood in the news media, during the Husby riots of 2013, was affected by social and economical class. News media contributes to shape our perception of reality, our norms and ideals, and what issues that is to be considered important. LÄS MER

 2. 2. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 3. 3.   ”Det är ingen tragedi, det föds en bebis…” : Kvinnors upplevelse av föräldraskap i ung ålder och gymnasiestudier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Hessedahl; Sofi Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Young motherhood; gymnasium studies; theory of social construct; normative perspective; power; Ungt moderskap; gymnasiestudier; socialkonstruktivistisk teoriram; makt; norm;

  Sammanfattning : Studien belyser hur kvinnor upplever ungt moderskap och möjligheter till att fullfölja gymnasiestudier. Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som blivit föräldrar under sin tid i grundskolan/kring 15/16 års ålder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i form av gruppintervju samt individuell intervju som metod. LÄS MER