Sökning: "parenting programs"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden parenting programs.

 1. 1. "Jag ville bli en bättre mamma" : en intervjustudie om föräldrars upplevelser av att delta i ABC - ett universellt manualstyrt evidensbaserat föräldrastödsprogram

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Iderström; [2017]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Föräldrastödsprogram; Föräldrar; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka deltagares upplevelser och tankar av att delta i en generell föräldrastödsbildning. I studien intervjuades 10 slumpvis utvalda föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i Haninge kommun under 2015 och 2016. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars välbefinnande, föräldraroll och reaktioner på barn med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Veronica Wihman; [2017]
  Nyckelord :ADHD; parent well-being; parenting role; parent-child relationship; ADHD; föräldrars välbefinnande; föräldraskap; förälder-barn relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte föräldrar till barn som upplevdes ha höga problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet. Studiens syfte var att undersöka om föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll och reaktioner på barnets beteende skiljde sig åt mellan dem som hade ett barn med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och dem vars barn inte hade diagnosen. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVDA UTMANINGAR BLAND FÖRSKOLOR I KARLSKRONA - IDENTIFIERING OCH REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Blennsjö; [2016]
  Nyckelord :Utmaningar; Förskola; Barn; Utveckling; Beteende; Normbrytande beteende; Individ- och miljöfaktorer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrivs på uppdrag av Polisen och kommunen i Karlskrona och syftar till att undersöka förskolepersonalens upplevelser om vilka utmaningar som förekommer på förskolor. Uppsatsen avser att identifiera utmaningarna för att sedan diskutera hur de kan komma att påverka ett barns utveckling och beteende. LÄS MER

 4. 4. Interventions for children at risk of developmental delay in Low- and Middle income countries : A systematic litterature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Sara Glasberg; [2016]
  Nyckelord :Developmental delay; LAMI countries; Intervention; parenting programs; stimulation programs; systematic literature review; children;

  Sammanfattning : Due to poverty and a lack of stimulation, many children living in Low- and Middle income countries suffer from developmental delay and do not develop to their full potential. Yet, remarkable recovery is often possible given that early interventions are available. LÄS MER

 5. 5. ”Man blir nog en bättre människaav att ta hand om små barn” : En intervjustudie om mäns konstruktion av föräldrarollen i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Ridzén; [2015]
  Nyckelord :parental leave; fatherhood; masculinity; gender equality; parenthood; men; Thematic Analysis; föräldraledighet; faderskap; maskulinitet; jämställdhet; föräldraskap; män; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study aims to deepen our understanding of both how men are affected by taking longer periods of parental leave, and the factors behind the decision of some men to take at least six consecutive months of leave. Semi-structured interviews were conducted with five men living in Umeå, Sweden, who had been on parental leave for periods ranging from 6-15 months. LÄS MER