Sökning: "parenting programs"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden parenting programs.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter från ledare av föräldraskapsstödsprogrammet Trygghetscirkeln : En kvalitativ studie utförd i en medelstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Pernilla Jansson; [2020]
  Nyckelord :Circle of Security; COS-P; Intervention program; Leaders; evaluation; Trygghetscirkeln; COS-P; Interventionsprogram; Ledare; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Circle of Security - Parenting (COS-P) is a parenting support program that´s has establish all over the world. COS-P is an intervention program that is based on the attachment theory and focuses on strengthening the connection between parent and child. LÄS MER

 2. 2. You get what you play for : A multiple-baseline experimental design on child-directed play for parents of autistic children

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Andreasson; Axel D'Angelo Gentile; [2020]
  Nyckelord :Child-directed play; autism; ASD; parent training; parent training programs; relationship enhancement; ACT; acceptance and commitment therapy; values; parental values; perspective taking; psychological flexibility; single-case; multiple-baseline; non-concurrent; single-case experimental design; SCED; effect size; ecological momentary assessment; EMA; mindful parenting; psychology; applied psychology; autism treatment; Barents stund; autism; AST; föräldrastöd; föräldraträningsprogram; relationsbyggande; ACT; värderingar; föräldravärderingar; perspektivtagande; psykologisk flexibilitet; effektstorlek; medveten föräldraskap; psykologi; tillämpad psykologi; autismbehandling;

  Sammanfattning : Parents of children with autism spectrum disorder (ASD) face many challenges which lead to low levels of psychological well-being, partly caused by inability to parent in accordance with one’s values. Child-directed play, a moment of being fully attentive and responsive to one’s child, has the potential to increase parental values. LÄS MER

 3. 3. "Jag ville bli en bättre mamma" : en intervjustudie om föräldrars upplevelser av att delta i ABC - ett universellt manualstyrt evidensbaserat föräldrastödsprogram

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Iderström; [2017]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Föräldrastödsprogram; Föräldrar; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka deltagares upplevelser och tankar av att delta i en generell föräldrastödsbildning. I studien intervjuades 10 slumpvis utvalda föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i Haninge kommun under 2015 och 2016. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars välbefinnande, föräldraroll och reaktioner på barn med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Veronica Wihman; [2017]
  Nyckelord :ADHD; parent well-being; parenting role; parent-child relationship; ADHD; föräldrars välbefinnande; föräldraskap; förälder-barn relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte föräldrar till barn som upplevdes ha höga problem med hyperaktivitet/impulsivitet och uppmärksamhet. Studiens syfte var att undersöka om föräldrarnas välbefinnande, föräldraroll och reaktioner på barnets beteende skiljde sig åt mellan dem som hade ett barn med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och dem vars barn inte hade diagnosen. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVDA UTMANINGAR BLAND FÖRSKOLOR I KARLSKRONA - IDENTIFIERING OCH REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Blennsjö; [2016]
  Nyckelord :Utmaningar; Förskola; Barn; Utveckling; Beteende; Normbrytande beteende; Individ- och miljöfaktorer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrivs på uppdrag av Polisen och kommunen i Karlskrona och syftar till att undersöka förskolepersonalens upplevelser om vilka utmaningar som förekommer på förskolor. Uppsatsen avser att identifiera utmaningarna för att sedan diskutera hur de kan komma att påverka ett barns utveckling och beteende. LÄS MER