Sökning: "parents level of education"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden parents level of education.

 1. 1. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 2. 2. Social bakgrund och studieframgång i skolans svenskämne : en kvalitativ studie om läs- och skrivundervisning för elever från studieovana hem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Jeannie Olsson Frisk; Fanny Ågren; [2021]
  Nyckelord :kompensatoriskt uppdrag; social bakgrund; föräldrars utbildningsnivå; explicit undervisning; läs- och skrivundervisning; compensatory education; social background; parents level of education; explicit teaching; write and reading instruction; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar elevers val av utbildning och yrke : En kvantitativ studie om interna och externa motivationer gällande utbildningsval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Marion Thinsz Jansson; Zakarias Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Internal motivation; external motivation; expectations; parental influence; peer influence; education; Intern motivation; extern motivation; förväntningar; påverkan från föräldrar; påverkan från vänner; utbildning;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the external and internal factors which influence Swedish upper secondary school students’ choices regarding their educational path. These factors included parental influence, peer influence, expectations, and internal motivations which may influence the students’ choices. LÄS MER

 4. 4. TEACHER QUALITY AND PARENT EDUCATION: THEIR RELATIONSHIP TO STUDENT ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Azzah Alghamdi; [2020-09-08]
  Nyckelord :teacher quality; student achievement; parent education; Nordic; Gulf; TIMSS2015;

  Sammanfattning : Aim: The main aim of this thesis is to explore the relationship between studentmathematics achievement, teacher quality (educational level/ specialization)and parents’ educational level in Nordic and Gulf countries. Furthermore, thisthesis seeks to investigate interactions between teacher quality and parents’educational level in their relation to student mathematics Achievement. LÄS MER

 5. 5. The Game of Success : Educational Strategies among Greek middle class parents in the education market of parapaedia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dimitra Pappa; [2020]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; strategies; private investments; middle class parents; Greece;

  Sammanfattning : The selection process in tertiary education in Greece is characterized by a competitive and grade-oriented system that lays the foundations for the extensive use of private educational services. Family inclination towards private expenditure in education raises arguments for the conversion of public education into a private commodity. LÄS MER