Sökning: "parish instructions"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden parish instructions.

 1. 1. Tro, lära och liv i samklang? Gudstjänsfirande och fråga om sekularisering i Svenska kyrkan : Kvanititativ undersökning av i vilken utsträckning anställda och förtroendevalda i fyra församlingar i Stockholms stift gick i kyrkan påsken 2017, belyst utifrån gudstjänstens funktion i församlingsinstruktion och andra vägledande dokument inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Katarina Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker i vilken omfattning anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan firar gudstjänst under påsk i fyra utvalda församlingar i Stockholms stift, och diskuterar om resultatet av en enkät genomförd 2017 tyder på intern sekularisering inom dessa församlingar. Som övergripande analytiskt redskap används teologins fyra röster, vilka presenteras av Bhatti et al i "Talking about God in Practice". LÄS MER

 2. 2. Skolråd, bidrag och inspektion : Den fortsatta etableringen av ett statligt skolväsende mellan åren 1871 - 1882

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Constance Mullen; [2015]
  Nyckelord :primary school; modernization; matching grant; school inspection; school board;

  Sammanfattning : This study investigated a local aspect of theSwedish elementary school modernization process between the years 1871-1882.Previous studies have been drawn from the school inspectors own reports andshow that the schoolboards housed a negative and resentful attitude towardsreforms and the school inspectors often felt that the parish priests were moreinclined to changes than the schoolboards themselves. LÄS MER

 3. 3. De bortglömda stenarna : om byars äldre gränsmarkeringar och rågångar i Ekeberga socken

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Holger Kusel; [2012]
  Nyckelord :hamlets bounderies; boundery lines; boundery markers; land surveyor; the Middle Ages; present time; survey; Småland; Sweden; Dorfgrenzen; Grenzmarkierungen; Landesvermesser; Mittelalter; Neuzeit; Bestandsaufnahme; Inventur; Småland; Schweden; bygränser; rågångar; rågångsmärken; visare; lantmätare; medeltid; nytid; inventering; Småland; Sverige;

  Sammanfattning : This essay is about the hamlets´ older boundaries, i.e. boundary lines (“rågångar”) and boundary markers in the form of rocks, and an own survey of two hamlet boundaries in southeast Sweden. LÄS MER

 4. 4. Dopundervisning i Svenska kyrkan: Från katekesundervisning till dagens undervisning. Vad säger församlingsinstruktioner och doppastoraler om dagens dopundervisning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Nilsson; [2012]
  Nyckelord :dopundervisningsämnen; församlingsinstrutioner; doppastoraler; pastoral care; dopundervisning; Svenska kyrkan; catechesis; catechism; subjects of pre- and post-baptismal education; parish instructions; pastoral instructions about baptism; Church of Sweden; pre- and post-baptismal education; katekes; pastoral omsorg; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om dopundervisning i Svenska kyrkan. Undersökningen börjar med en genomgång av hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid fram till idag. LÄS MER