Sökning: "parkering"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet parkering.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Parkering och centrumhandel - En studie om hur parkeringsreglering påverkar centrumhandeln i medelstora svenska städer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Tomas Flyman; [2019]
  Nyckelord :Parkering; centrumhandel; omsättning; beläggningsgrad; Ängelholm; Trelleborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building of more external shopping malls creates an increased competition for city centre business. The purpose of this study is to synoptically obtain the factors that affect the customer’s choice of trading site and its attractiveness according to previous studies. LÄS MER

 3. 3. Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet - En undersökning av sambandet för mellanstora kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Bob Olausson; David Solvin; [2019]
  Nyckelord :Restidskvot; kollektivtrafik; färdmedelsval; färdmedelsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Restidskvot används som ett mått över kollektivtrafikens attraktivitet, många kommuner delar viljan att göra kollektivtrafiken just attraktivare för att öka andelen resenärer. Stockholms län visade i en rapport för över 25 år sedan ett samband mellan restidskvot och kollektivtrafikandel. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering för alla : En studie om design av parkeringsappar för äldre vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jens Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering utav parkeringsautomater är ett faktum och allt fler automater byts ut mot betalning via appar. Samtidigt känner äldre vuxna oro kring deras förmåga att använda appar till att betala parkering med. Statistik visar att antalet äldre över 65 år ökar I Sverige varje år. LÄS MER

 5. 5. Hur skapas förutsättningar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar i nybyggnadsområden?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Vincent Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Down floor; businesses; bottenvåningar; lokaler;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur förutsättningar för kommersiella verksamheter i nybyggnadsområden skapas. Detta genom att göra en litteraturstudie där motiveringar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar undersöks, genom att intervjua olika aktörer verksamma i byggprocessen, studera hur svenska plandokument kan användas samt undersöka nybyggnadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och komma med förslag på läget där hade kunnat förbättrats. LÄS MER