Sökning: "parking areas"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden parking areas.

 1. 1. Cykelparkering vid bostaden - En studie av Malmöcyklisternas behov och preferenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Cykelparkering; cykel; cykelställ; ramlåsning; stöldrisk; cykelplats; väderskydd; parkering; parkeringsnorm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the needs and preferences of cyclists when it comes to bicycle parking at the residence. Although knowledge of bicycle traffic is growing and the Swedish Transport Administration states that bicycle traffic needs to be emphasized, the importance of bicycle parking is often overlooked, especially in residential areas. LÄS MER

 2. 2. Trafik i detaljplanen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Benjamin Anderhorn; Edvin Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :detaljplan; gustavslund; helsingborg; detaljplanekravet; trafikplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s modern city planning are the so-called detailed development plans used for deciding how a specific area is supposed to be used and for what purpose. A problem which is occurring from time to time, is that some detailed development plans are not coming up as it was thought they would. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
  Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

  Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER

 4. 4. Uppsala Parkering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Melker Forssell; Gustav Janér; Agnes Lind; Anna Westergren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heavy traffic in cities is an increasing problem that causes congestion. An inadequate infrastructure unable to scale to satisfy the growing amount of traffic is the main cause. Traffic congestion results in ineffective overhead traffic patterns. LÄS MER

 5. 5. De gröna takens upplevda kvalitet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isabelle Sorjonen; [2018]
  Nyckelord :gröna tak; upplevd kvalitet; förtätning; nordic green space award; takpark; hållbar stadsutveckling; grönstruktur;

  Sammanfattning : Malmö stad och Stockholm stad har satt upp mål om att gröna tak ska komplettera städernas grönstruktur på marknivå. I samband med den pågående urbaniseringen och förtätningen av dagens städer, blir målet om gröna tak intressant. LÄS MER