Sökning: "parklind"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet parklind.

 1. 1. Byta lind mot lind : En studie om trädbyten vid historiska anläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Magdalena Dahlgren; [2016]
  Nyckelord :trädbyte; lind; tilia; barockträdgård; historisk;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att undersöka hur ett trädbyte utförs på en plats som är skyddad som statligt byggnadsminne. Platserna som beskrivs är barockträdgården i Uppsala Botaniska trädgård och barockträdgården i slottsträdgården på Drottningholm. Båda trädgårdarna ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. LÄS MER

 2. 2. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emilia Forsell; [2015]
  Nyckelord :almsjukan; befintlig parkmiljö; skogsalm; Stadsträdgården; urvalsmetod för växter;

  Sammanfattning : Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. LÄS MER

 3. 3. En metod för att hitta ersättningsarter till trädarter : en studie om alternativa arter till Tilia x europaea 'Pallida'

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Maria Johnsson; [2012]
  Nyckelord :lind; miljö; kejsarlind; metod; alternativa; arter; urban; stad;

  Sammanfattning : Kejsarlinden, Tilia x europaea ᶦPallidaᶦ som är en sort av parklind Tilia x europaea, visar många tecken på att vara en överanvänd art. Användningsområden sprider sig från alléträd vid landsvägar till gatuträd och parkträd inne i städer, användningsområden som inte alltid ställer sig överens med de egenskaper som kejsarlinden besitter. LÄS MER

 4. 4. Från destruktivitet till en fungerande och meningsfull tillvaro. En kvalitativ studie om verksamheten Origos framgångsfaktorer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Parklind; Linda Gustafsson; [2011-01-31]
  Nyckelord :Unga människor; socialt arbete; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Den aktuella studien ämnar identifiera verksamheten Origos framgångsfaktorer och undersöka dessa. I studiens inledningsskede utformades fem frågeställningar utifrån intentionen att bemöta detta syfte. LÄS MER

 5. 5. Varför mår träden bra? : en undersökning av Åsötorgets kungslindar

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Birgitta Jonsson; [2006]
  Nyckelord :träd; lind; kungslind; tilia; tilia x europaea; Koningslinde; stadsträd; parklind; markförhållanden; trädplantering; planteringsgrop; stadsklimat;

  Sammanfattning : Vanligtvis lever våra stadsträd under stark stress i de urbana miljöerna och mår ofta ganska dåligt. Det urbana klimatet skiljer sig från landsbygdens klimat och de ogynnsamma faktorerna kan exempelvis vara köld, stark värme, stark vind, vattenbrist, näringsbrist, för starkt ljus, för svagt ljus, markkompaktering eller gift. LÄS MER