Sökning: "parrelation och kön"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden parrelation och kön.

 1. 1. Mer än bara heteromonogami : En studie av kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :polyamori; heteronormativitet; polyamorös; poly; icke-monogam;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik, samt att undersöka vilket motstånd kvinnorna mött eller möter från omgivningen och i kärleksrelationer med män. Studien utgår teoretiskt från Stevi Jacksons definition av heteronormativitet som en normerande, institutionaliserande struktur som reglerar normer för såväl sexualitet som kön, och Chris Beasleys teori om gränsöverskridande heterosexualitet, det vill säga olikkönade sexuella praktiker som har potential att utmana könade och sexuella ojämlikheter som struktureras av heteronormativitet. LÄS MER

 2. 2. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 3. 3. Attityder till partnervåld bland unga : Kan attityder till partnervåld påverkas av kön och partnerskap?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erika Andersson; Karl Anzén; Sofia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Partner violence; ODVS; attitudes; partnership and gender; Partnervåld; ODVS; attityder; parrelation och kön;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte skillnader i attityder mellan män och kvinnor gällande partnervåld och dess allvarlighetsgrad bland unga. Fortsättningsvis undersökte studien även huruvida deltagarnas kön, könet på den fiktiva utsatta och om deltagarna var i en parrelation eller inte kunde påverka attityderna. LÄS MER

 4. 4. Vems kärlek får plats? : En analys av 20 skönlitterära böcker för barn i åldrarna 6-9 år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ronström; [2016]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Genus; Heteronorm; Sexualitet; Skönlitteratur; Queer; Queerteori;

  Sammanfattning : I denna studie har 20 skönlitterära böcker som riktar sig mot barn i åldrarna 6-9 år analyserats.Studie syftar till att synliggöra vilka parrelationer som barn i åldrarna 6-9 år exponeras för i denskönlitteratur de möter. Metoden som använts är en kvantitativ innehållsanalys då förekomstenav parrelationer har räknats. LÄS MER

 5. 5. Stannar du hemma med barnen, älskling? : En kvantitativ studie över hur åldersskillander i parrelationer påverkar uttaget av föräldraledigheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dagny Ahlmark; Quree Rahman; [2013]
  Nyckelord :Jämlik; föräldraledighet; fördelning; ålder; åldersskillnad; parrelation; kön;

  Sammanfattning : Jämställdhet har länge varit ett omtalat ämne. Trots att Sverige tidigare blivit utnämnt till världens mest jämställda land finns det fortfarande mycket att göra för att uppnå fullständig jämställdhet (SOU 1998:6). LÄS MER