Sökning: "parterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet parterapi.

 1. 1. Ett öppet samtal - Parterapins verksamma faktorer utifrån ett klientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :parterapi; verksamma faktorer; terapeutiska processer; klientperspektiv; öppet samt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva vad klienterna själva upplevde vara verksamt i parterapi och till detta lägga en bild av vilka lärdomar och förändringar i parrelationen terapin ledde till. Analysmetoden var kvalitativ tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. En studie om anknytningsstil hos par som kommer till familjerådgivningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Göransson; Mia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytningsstil; familjerådgivning; parterapi. Attachment theory; attachment styles; family counseling; couple therapy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa tvärsnittsstudie undersöktes om det fanns några skillnader av tendenser i anknytningsstil mellan par på familjerådgivning och en icke-klinisk grupp. Det undersöktes även om det fanns några skillnader av tendenser i anknytningsstil mellan olika familjerådgivningsmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters erfarenheter och upplevelser av förändring i parterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ann-Britt Siegerstam; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic couple therapy; Therapeutic factors; Intersubjectivity; Communicative alliance; Changes; Psykodynamisk parterapi; Terapeutiska egenskaper; Intersubjektivitet; Kommunikativ allians; Förändring;

  Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk parterapi handlar om interaktion mellan tre personer. Möten som syftar till förändring i samspel och att finna ny förståelse för varandras livsberättelse. Syftet med detta arbete var att undersöka psykodynamiska parterapeuters upplevelser och erfarenheter av förändring i parterapi. LÄS MER

 4. 4. "När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Ahlner; [2016]
  Nyckelord :Circle of Security; Emotionally Focused Couple Therapy; EFT; couple therapy; infant health; infant development; parental support; attachment; couple relation; co-parenting; parenting; family therapy: systems theory; Childrens Healthcare; Compassion Focused Therapy; case study; hermenutics; participating observation; action research; exploration; familjeterapi; systemteori; förebyggande barnhälsovård; föräldraskap; parrelation; föräldrasamarbete; anknytning; föräldrastöd; spädbarnsutveckling; spädbarnshälsa; parterapi; Compassionfokuserad terapi; fallstudie; hermeneutik; deltagande; observation; aktionsforskning; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. LÄS MER

 5. 5. Feedback-informerad terapi på familjerådgivningen - Leder det till förbättring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Gunilla Backlund; [2016]
  Nyckelord :family councelling; couple therapy; feedback informed treatment; Outcome Rating Scale; Session Rating Scale; Family Climate”; familjerådgivning; parterapi; feedbackorienterad terapi; ORS SRS; Familjeklimat;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om feedbackorienterad terapi på Familjerådgivningen. Syftet var att mäta parens upplevda förändring av livstillfredsställelse för att se om samtalen på Familjerådgivningen gör skillnad och om förändringen enligt skattningsinstrumenten ORS och SRS överensstämde med skattningen av klimatet i parrelationen/familjen samt om det fanns några könsskillnader. LÄS MER