Sökning: "parti"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade ordet parti.

 1. 1. Populist, javisst : En kvalitativ studie om svenska politiska aktörers användning av populism i politisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sofia Giotas; [2023]
  Nyckelord :Populism; political communication; election campaign; Almedalen; election; Populism; politisk kommunikation; Almedalen; valrörelser; val;

  Sammanfattning : Populism har de senaste åren blivit ett ökande fenomen i västvärlden, där partier och politiska aktörer som benämns som populistiska vinner alltmer mark. Även årets riksdagsval i Sverige följde denna trend, där Sverigedemokraterna (ett parti som har beskrivits som populistiskt) blev det näst största partiet och samarbetsparti till den nya regeringen. LÄS MER

 2. 2. "Man talar inte med en elev som är i affekt" : En etnografisk studie om hur samhällskunskapslärare hanterar kontroversiella frågor i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andreas Stenberg; Maison Saleh; [2023]
  Nyckelord :Kontroversiella frågor; strategier; gymnasiet; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : En studie av gymnasielärares arbete med olika strategier för att bemöta kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisning. Hur bemöter lärare kontroversiella frågor i sin undervisning? Och varför är det viktigt att ha en strategi? Vilka strategier går att använda i undervisningen? Denna studie ämnar att undersöka hur fem samhällskunskapslärare använder olika strategier för att bemöta kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna - Radikala högerpopulister? : En innehållsanalys av Sverigedemokraternas principprogram 1996–2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elin Eklund; [2023]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; radical right-wing populism; qualitative content analysis; party program; nationalism; conservatism; authority; radicality; populism; immigration; political sociology; Sverigedemokraterna; radikal högerpopulism; kvalitativ innehållsanalys; principprogram; nationalism; konservatism; auktoritet; radikalitet; populism; invandring; politisk sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i Sverigedemokraternas principprogram för att skapa en förståelse för inslag av radikal högerpopulism i partiets politiska ideologi, så som den kommer till uttryck i dessa texter. Forskningsfrågans relevans grundar sig i den splittring som identifierats bland forskare som sysslar med Sverigedemokraternas politiska ideologi och hur den bör definieras. LÄS MER

 4. 4. En symbolisk lagstiftning : En kritiskt diskursteoretisk utmaning av religionsfrihetens gränser och eventuell nytolkning av dess innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Oskar Myrberg; [2023]
  Nyckelord :Runor; Nordiska motståndsrörelsen; Svenskarnas parti; Tyr-runan; Skräckhjälmen; Religionsfrihet; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this critical discourse analysis study is to analyse Swedish and international legislation to determine if it is possible to restrict the use of religious symbols among extreme right movements. To contextualise the analysis material it is prudent to describe the rise and development of Nordic neo-paganism and its connections to extreme right movements. LÄS MER

 5. 5. Vilket riksdagsparti är bäst på klarspråk? : En jämförande studie av valmanifesten utförd med klarspråkstestet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Hult Jonsson; [2022]
  Nyckelord :valmanifest; riksdagsparti; klarspråk; klarspråkstest;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar Sveriges riksdagspartiers valmanifest i syfte att jämföra dem ur ett klarspråksperspektiv. Frågeställningarna som undersöks är tre stycken - I vilken utsträckning uppvisar riksdagspartierna klarspråk i sina valmanifest?, Vilket riksdagsparti uppvisar klarspråk i störst utsträckning i sitt valmanifest? samt Hur skiljer sig partierna åt i sitt uppvisande av klarspråk i sina valmanifest? Materialet för undersökningen är samtliga riksdagspartiers valmanifest från 2018. LÄS MER