Sökning: "partial Jones model"

Hittade 1 uppsats innehållade orden partial Jones model.

  1. 1. Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? : En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna utgivna av företagen noterade på Stockholmsbörsen

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Josefin Eriksson; Josefine To; [2020]
    Nyckelord :IFRS 15; accounting quality; earnings management; modified Jones model; partial Jones model; IFRS 15; redovisningskvalitet; resultatmanipulering; modifierad Jonesmodell; partiell Jonesmodell;

    Sammanfattning : IFRS 15 trädde i kraft 1 januari 2018, och innebar en stor förändring för intäktsredovisningen. Det saknas studier genomförda i en svensk kontext som undersöker om IFRS 15 haft någon påverkan på redovisningskvaliteten. LÄS MER