Sökning: "participatorisk metod"

Hittade 1 uppsats innehållade orden participatorisk metod.

  1. 1. Participatorisk kunskapsutveckling: "Fallet AU - Systemet i Singapore"

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Clinton Palomäki; [2001]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Det primära syftet med detta examensarbete har varit att: - Tillämpa och beskriva metoden participatorisk kunskapsutveckling. - Kunna utforska huruvida en demokratisk kunskapssyn kan implementeras eller ej. - Kartlägga huruvida kulturella konflikter kan uppstå och hindra utvecklingsarbetet inom AU - System i Singapore. LÄS MER