Sökning: "partikelverb"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet partikelverb.

 1. 1. Alltså, det här med partikelverb : En kvalitativ undersökning om lärares undervisning i anknytning till partikelverb i ämnet svenska på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kamel Aoudeh; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; partikelverb; språkutveckling; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lärare på högstadiet och tre lärare på gymnasiet undervisar om partikelverb och vilka kunskaper lärarna har om fenomenet. Genom semistrukturerade intervjuer har empirin samlats in. LÄS MER

 2. 2. Aktionsforskning på sfi. En studie om att effektivisera undervisningen av partikelverb

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lisa Thorén; [2019-10-25]
  Nyckelord :sfi; partikelverb; begreppsförståelse; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Som sfi-elev är det viktigt att snabbt bygga upp ett stort ordförråd för att nå målen för den sista kursen på sfi, kurs D. Det finns dock många faktorer som gör att det kan vara problematiskt att bygga upp ett stort ordförråd och när en viss nivå har uppnåtts i språket räcker det inte med att memorera konkreta ord utan inläraren behöver även lära sig abstrakta ord samt få en förståelse för hur ord kan kombineras och vilken underliggande betydelse ord har. LÄS MER

 3. 3. Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter : En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Hyllander; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ord; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk förväntas inte eleverna kunna tillgodogöra sig litteraturhistoriska kunskaper i samma mån som eleverna i ämnet svenska. I stället betonas skönlitteraturens roll som språkligt verktyg. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vesna Bušić; [2018-02-13]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; ordinlärningsstrategier; partikelverb; fast sammansatta verb; löst sammansatta verb; kollokationer; idiom;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärares input av partikelverb : En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotta Blomberg; [2017]
  Nyckelord :partikelverb; input; ordförråd; läroböcker; undervisningsmetoder; svenska som andra-språk;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. LÄS MER