Sökning: "partitive unit fraction scheme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden partitive unit fraction scheme.

  1. 1. Måste det alltid bråkas med bråk? : En systematisk litteraturstudie om stambråkets betydelse i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Petter Nordliden; Linda Didrik Sjöbladh; [2020]
    Nyckelord :partitive unit fraction scheme; splitting; inverse order relationship; concept image; Stambråk; bråk; avgörande faktorer; undervisningsstrategi;

    Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att med hjälp av forskning identifiera avgörande faktorer för framgångsrika undervisningsstrategier av stambråk i grundskolans matematikundervisning. Studien baseras på elva vetenskapliga artiklar som bearbetats systematiskt med hjälp av innehållsanalys för att besvara forsknings-frågorna om vilka avgörande faktorer som forskningen visar för undervisningen av stambråk samt vilka framgångsrika undervisningsstrategier som finns. LÄS MER