Sökning: "partnerrelaterat våld"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden partnerrelaterat våld.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En kvalitativ studie om bakomliggande orsaker till våldsutövande samt erbjuden behandling för våldsutövarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Layla Eliassi Sarzali; Johanna Bohlin; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; normalization process; gender; masculinity; våld i nära relationer; partnerrelaterat våld; normaliseringsprocessen; genus; maskulinitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain and increase knowledge about intimate partner violence, also known as domestic violence. The research questions we aim to answer are how professionals define violence, the causes behind why so many men use violence against their significant other and, furthermore, what kind of support and treatment those men can be offered. LÄS MER

 2. 2. Känslor av utsatthet : En litteraturstudie om erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal för kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Beckman; Anna-Maja Larsson; [2016]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Womens Experience; Experiences of Patients and Attitude of Health Personnel; Kvinnors erfarenheter; patienterfarenheter; partnerrelaterat våld och sjukvårdspersonalens bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Partnerrelaterat våld är ett folkhälsoproblem och kvinnor är de som är mest utsatta. Kvinnor utsatta för partnerrelaterat våld besöker sjukvården dubbelt så ofta jämfört med andra kvinnor. Sjukvårdspersonalen misslyckas ofta med att uppmärksamma och hjälpa kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Se mig, hör mig : En litteraturstudie om kvinnors möten med hälso-och sjukvården när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellen Hansson; Emma Hansson; [2015]
  Nyckelord :Partnerrelaterat våld; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; upplevelse och hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) utsätts 14 procent avkvinnorna i Sverige för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en rådande elleravslutad parrelation. Tjugo procent anmäler våldet till polisen. LÄS MER

 4. 4. Den utsatta kvinnan och den aggressiva mannen : En innehållsanalys av kvinno-och mansjourers konstruktion av manliga och kvinnliga förövare och offer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hellberg; [2014]
  Nyckelord :Intimate partner violence; gender; men’ s aid; women’s aid; content analysis; Partnerrelaterat våld; genus; mansjour; kvinnojou r; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur svenska mans-och kvinnojourer konstruerar genus i relation till offer-och förövarroller när det kommer tillvåldi nära relationer. Detta har gjorts med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys avderas respektive hemsidor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Larsson; Maria Edblad; [2014]
  Nyckelord :kvinnor; misshandlade kvinnor; partnerrelaterat våld mot kvinnor; sjuksköterskans attityd; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Våldsutsatta kvinnor kan söka hjälp överallt inom vården. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor kan vara avgörande för identifiering och adekvat fortsatt vård. LÄS MER